suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Livsmedelsverket

Organisation

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.

Livsmedelsverket inledde verksamheten 1.1.2019, då Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gick samman till ett nytt ämbetsverk. Verket som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki. Livsmedelsverkets verksamhet omfattar hela landet. Verket har närmare tusen anställda på 20 orter.

Livsmedelsverket

- främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växters sundhet samt gödselfabrikat, foder och växtskyddsmedel och förökningsmaterial, dvs. utsäde och plantmaterial, som används för jord- och skogsbruksproduktion.

- svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ och har hand om verkställigheten av EU-stöd och nationella stöd – jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd samt marknadsstöd.

Dessutom utvecklar och upprätthåller Livsmedelsverket landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, utvecklar e-tjänsterna, upprätthåller och utvecklar den egna sektorns register samt producerar informationsförvaltningstjänster till ämbetsverken och inrättningarna inom jord-och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt till andra instanser inom den offentliga förvaltningen.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler