suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Erkännande av utomlands förvärvade yrkeskvalifikationer för artificiell reproduktion av djur

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Bestämmelser om krav på yrkesskicklighet för seminering för nötkreatur, svin, får, getter, hästdjur, rävar och mårdhundar samt embryoöverföring för nötkreatur och hästdjur finns i 29 § i djurskyddslagen (247/1996).

Enligt 30 § i djurskyddslagen beslutar Livsmedelssäkerhetsverket i de fall som hör till tillämpningsområdet för lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, med iakttagande av den lage ...

Gör så här

Skicka en fritt formulerad ansökan till Livsmedelsverket för att få rätt att arbeta med uppgifter i anslutning till artificiell insemination av djur eller embryoöverföring i Finland.

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökandes namn, kontaktuppgifter, hemkommun och vad ansökan gäller. Om den sökande har en finsk personbeteckning ska den anges i ansökan.

Till ansökan ska du bifoga följande:

• bestyrkt kopia av examensbetyget och tillhörande bilagor (studieregisterutdrag)

• officiell översättning av examensbetyget, om intyget har utfärdats på något annat språk än svenska eller engelska

• en kopia av den handling från vilken namnändringen kan konstateras om sökandens nuvarande för- eller efternamn skiljer sig från det namn som använts i de bifogade dokumenten.

Officiellt bestyrkt kopia betyder en kopia som officiellt bestyrkts av en notarius publicus eller ett så kallat Apostille-intyg.

Med auktoriserad översättning menas en översättning gjord av en auktoriserad translator.

Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurens-valfard/artificiell-reproduktion/

För vem och på vilka villkor

För att beviljas tillstånd ska den sökande ha en utomlands förvärvad yrkeskvalifikation som motsvarar en examen eller examensdel som omfattar yrkeskvalifikation för insemination eller en examen som omfattar yrkeskvalifikation för insemination och en examensdel som omfattar yrkeskvalifikation för embryoöverföring, vilka godkänts av Utbildningsstyrelsen.

Den sökande ska skicka in en ansökan samt de bilagor som specificerats ovan för att få tillstånd.


Tidsfrist

Ansök om tillstånd i god tid innan du tänker börja arbeta med uppgifter i anslutning till artificiell insemination av djur eller embryoöverföring i Finland.

Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom fyra månader från mottagandet av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.5.2021