suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Lantbruksinvestering

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Investeringsstöd för jordbruk kan sökas till exempel för kostnader för byggande av ladugårdar, svinhus eller växthus, täckdikning och gemensamma investeringar i dikning eller till exempel reparationer som förbättrar djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Investeringsstöd kan också beviljas för energiinvesteringar på gårdar, såsom anskaffning av solpaneler eller LED-belysning.

Via investeri ...

Gör så här

Stödet kan ansökas kontinuerligt. Ansökningarna handläggs per stödperiod.

 1. Gör upp en affärsverksamhetsplan. Affärsverksamhetsplanen är samtidigt utvecklingsplanen för din gård. Affärsverksamhetsplanen görs upp med blankett 3430.
 2. Kontakta NTM-centralen i ditt område före du gör upp ansökan. De sakkunniga vid NTM-centralen ger dig råd med att göra upp ansökan och berättar vilka bilagor du behöver för ansökan.
 3. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä
 4. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna. Affärsverksamhetsplanen ska finnas som bilaga till ansökan.
 5. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

För vem och på vilka villkor

Du kan få investeringsstöd om du har fyllt 18 år och du idkar eller börjar bedriva jordbruk på gården och har tillräcklig yrkeskunskap. Kravet på yrkeskunskap gäller inte investeringar som främjar miljöns tillstånd, hållbara produktionssätt, djurens välbefinnande och biosäkerhet eller energiinvesteringar (stödobjekt 2–4).

Om gården innehas av två eller flera personer ska ni ansöka om stöd tillsammans. Då ska minst en tredjedel av gården innehas av en person som uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

Stöd kan också beviljas en privaträttslig sammanslutning eller en sammanslutning av lantbruksföretagare (till exempel ett torkbolag). Observera då:

 • Om en sammanslutning ansöker om stöd, ska aktiemajoriteten och bestämmanderätten innehas av en eller flera personer som uppfyller de villkor som gäller sökanden.
 • Om ni söker stöd i egenskap av en sammanslutning av jordbruksföretagare, ska alla medlemmar i sammanslutningen uppfylla kraven på ålder och yrkeskunskap, och minst hälften av delägarnas gårdsbruksenheter ska uppfylla kravet på fortsatt lönsamhet.

Villkor som gäller gårdsbruksenheten:

 • Du äger eller arrenderar den gård som är föremål för stödet.
 • Du har Lantmäteriverkets beslut om registrering av ditt arrendeavtal. Bifoga registreringsbeslutet till stödansökan.
 • Hyresrätten ska kunna överföras till en tredje part utan att höra fastighetsägaren och giltighetstiden ska pågå i minst 10 år.
 • Din företagarinkomst från jordbruket är minst 25 000 euro senast det femte kalenderåret efter att stödet beviljats (investeringar i anslutning till konkurrenskraft och modernisering). Företagarinkomsten räknas ut genom att de rörliga och fasta kostnader, avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket. På din gård iakttar du de bindande kraven om miljö, hygien och djurens välbefinnande som baserar sig på det gemensamma regelverket och den nationella lagstiftningen Vid bygginvesteringar är stödbeloppet alltid över 7 000 euro. Stöd beviljas inte för mindre investeringar. Vi andra åtgärder är motsvarande belopp 3 000 euro.

Påbörja inte en byggnadsinvestering eller annan åtgärd och underteckna inte något avtal (t.ex. ett slutligt överlåtelsebrev, beställningsavtal eller entreprenadavtal) innan du fått NTM-centralens beslut! Stöd beviljas inte för en sådan åtgärd som börjat genomföras innan ansökan blev anhängig.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 25.9.2023