suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Lantbruksinvestering

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du kan få investeringsstöd för jordbruket för att bygga eller utvidga byggnader, för att renovera byggnader samt för att skaffa utrustning. Stöd beviljas även för byggnadsinvesteringar som behövs för gårdens energiproduktion av energi för jordbrukets produktion.

Via investeringsstödet kan du även få räntestödslånets räntestöd. Det räntestöd som staten betalar ut är 3 procent och den ränta du betalar själv är minst 1 procent.

Via investeringsstöden kan man även bevilja statsgaranti för lån för investeringar i mjölk- och nötkreaturskötsel, svinskötsel, fjäderfäskötsel, lamm- och getskötsel, hästskötsel, pälsnäring, energi- och växthusproduktion. Statsgarantins maxbelopp per investering är 500 000 euro.

Gör så här

Stödet kan ansökas kontinuerligt. Ansökningarna handläggs per stödperiod, vilka är:

 • 16.10–15.1
 • 16.1–15.3
 • 16.3–15.8
 • 16.8–15.10
 1. Gör upp en affärsverksamhetsplan. Affärsverksamhetsplanen är samtidigt utvecklingsplanen för din gård. Affärsverksamhetsplanen görs upp med blankett 3430.
 2. Kontakta NTM-centralen i ditt område före du gör upp ansökan. De sakkunniga vid NTM-centralen ger dig råd med att göra upp ansökan.
 3. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä
 4. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna. Affärsverksamhetsplanen ska finnas som bilaga till ansökan.
 5. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

För vem och på vilka villkor

Investeringsstödet för jordbruk är behovsprövat. Stödet kan sökas av en odlare eller en privaträttslig gemenskap som driver eller börja driva jordbruk som näring på gården. Även sammanslutningar av jordbruksföretagare kan söka stöd. Den sökande ska vara 18 år och ha tillräckliga yrkesfärdigheter.

Om gården förvaltas av två eller flera personer söker ni stödet tillsammans. Då ska minst en tredjedel av gården besittas av någon som uppfyller förutsättningarna för beviljandet av stödet.

Då en sammanslutning söker stöd ska aktiemajoriteten och det bestämmande inflytandet innehas av en eller flera personer som uppfyller villkoren för den sökande.

Då en sammanslutning av jordbruksföretagare söker stöd ska alla medlemmar i sammanslutningen uppfylla kraven på ålder och yrkesfärdigheter. Minst hälften av delägarnas gårdar ska uppfylla kravet på kontinuerlig lönsamhet.

Förutsättningarna för gården

 • Du äger eller har hyrt den gård som stödet gäller.
 • Om du bygger på hyrd mark ska du ha ett inskrivningsbeslut av Lantmäteriverket för hyresavtalet. Bifoga en kopia på inskrivningsbeslutet med stödansökan.
 • Hyresrätten ska kunna överföras till en tredje part utan att höra fastighetsägaren och giltighetstiden ska pågå i minst 10 år.
 • Du får minst 25 000 euro i jordbrukarens företagarinkomst senast det femte kalenderåret efter att stödet beviljats.
 • På din gårdsbruksenhet följer du kraven som baserar sig på EU:s och den nationella lagstiftningen om miljö, hygien och djurens välbefinnande.

Affärsverksamhetsplanen ska finnas som bilaga till ansökan.

Vid byggnadsinvesteringar är stödbeloppet alltid över 7 000 euro. Stöd beviljas inte för mindre investeringar. Vi andra åtgärder är motsvarande belopp 3 000 euro.

Inled inte byggnadsinvesteringarna eller andra åtgärder och underteckna inte några avtal (bl.a. slutligt överlåtelsebrev, beställnings- eller entreprenadavtal) innan du fått beslutet från NTM-centralen. Investeringsstöd beviljas inte alls för åtgärder som börjat genomföras innan investeringsbeslutet. Anskaffningar som gjorts innan beslutet är inte stödberättigande.

Stödet kan ansökas kontinuerligt men besluten fattas per stödperiod. Urvalskriterier används vid valet av vilka investeringar som finansieras. Ansökningarna placeras i prioritetsordning enligt urvalskriterierna. Vid valet spelar affärsverksamhetsplanen en viktig roll. I planen ska ingå bland annat kalkyler på likviditet och lönsamhet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 30.9.2020