suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Stöd för växthusproduktion

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Stödet betalas ut enligt produktionsarealen för produktion i uppvärmda växthus (minst 300 m2).

Trädgårdsstöden syftar till att stöda den inhemska produktionen samt trygga de producerade livsmedlens kvalitet och tillräcklighet.

Stödet är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. I stödområde A och B (södra sidan om linjen Villmanstrand – Tammerfors – Björneborg) betalas stödet ut i form av n ...

Gör så här

Du kan ansöka om stöd i början av våren (oftast i februari) med separat ansökan (med blankett 109). Stödet beviljas av NTM-centralen i Österbotten och Egentliga Finland samt av Statens ämbetsverk på Åland.

Du ska kontroller att uppgifterna om din gård och behörigheten till e-tjänster är i skick. Behörigheten till e-tjänster kan uppdateras (med blankett 457) och som ny sökande anmäler du dina uppgifter till kommunen (med blankett 456).

Stödet betalas ut till dig två gånger under stödansökningsåret: en förhandspost i april (60 procent) och den slutliga posten i oktober (40 procent).

Via NTM-centralen i Österbotten ansöker man om och betalar ut stödet till följande verksamhetsområden, utöver det egna området: södra Österbotten, norra Österbotten, norra Savolax, norra Karelen, Kajanaland och Lappland.

Via Egentliga Finlands NTM-central ansöker man om och betalar ut stödet till följande verksamhetsområden, utöver det egna området: Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och södra Savolax.

Statens ämbetsverk på Åland har hand om Ålandsregionen.

Du kan ansöka om stödet antingen elektroniskt via Vipu-systemet eller med en pappersansökan (blankett 109) med bilagor. Via Vipu-systemet sköts ordlarens e-tjänster och mer information om detta får du hos landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

För vem och på vilka villkor

Du ska vara minst 18 år och själv utöva trädgårdnäring. En sammanslutning omfattas inte av ålderskravet om den sökande är ett offentligrättsligt organ, såsom t.ex. en fängelse- eller skolgård. Du ska omedelbart skriftligt anmäla ändringar i förvaltningen och stödet betalas alltid ut till den som besitter växthuset den 15 maj det pågående året.

Odlingsarealen ska vara minst 300 m2.

Du kan få stöd för odlingen av följande växter: tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (Lactuca sativa och Cichoriumarter), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk.

Odlingssäsongens längd kan vara kort (2–7 mån) eller lång (över 7 mån). Det stöd som beviljas fastställs även enligt odlingssäsongen, eftersom det beviljas högre stöd för odling under en lång säsong. Observera även att alla ovan nämnda växter inte kan odlas enligt lång säsong, närmare information om detta finns i ansökningsanvisningarna.

Växthusen ska uppfylla de krav som ställs på dem och de tekniska kraven som behövs för odlingssäsongen både enligt lång och kort säsong. Du får närmare anvisningar i ansökningsanvisningarna.

Om det sker ändringar under odlingssäsongen i den odlade arealen, vilka växter som odlas, längden på odlingssäsongen eller gällande växthusets konstruktion ska du omedelbart anmäla ändringen till NTM-centralen i Österbotten eller Egentliga Finland eller till Statens ämbetsverk på Åland. Ändringarna kan påverka det stöd som beviljas.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 9.2.2022