suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Registrering och godkännande av foderföretagare enligt foderhygienförordningen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Enligt foderhygienförordningen ska hela foderkedjan, inklusive primärproduktionen, registrera sig som foderföretagare hos Livsmedelsverket. Registrering är en förutsättning för verksamheten.

Vissa verksamheter förutsätter att foderföretagaren ansöker om godkännande utöver registreringen. Kravet på godkännande kan gälla vissa tillsatser eller produkter som innehåller tillsatser, framställning av produkter från vegetabiliska oljor, blandoljor och blandfetter, foderläkemedel, animaliska biprodukter, fiskmjöl eller annan bearbetad animalisk biprodukt vid framställning av djurfoder för djur som används vid livsmedelsproduktion. Godkännande krävs också av anläggningar som använder avgiftningsmetoden för rengöring av foder.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (den s.k. biproduktförordningen, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel) kräver godkännande av vissa foderföretagare som tillverkar, hanterar eller lagrar biprodukter i kategori 2 eller kategori 3. Godkännande krävs också av aktörer som tillverkar foder för sällskapsdjur av animaliska biprodukter.

Godkännande enligt biproduktsförordningen krävs inte av sådana aktörer som är registrerade eller godkända i enlighet med foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 och som lagrar härledda biprodukter för användning som foder.

Gör så här

Vid registrering som foderföretagare ska företagaren i första hand använda den elektroniska registreringstjänsten Touko. Om det inte är möjligt att använda Touko via e-tjänsten, registrerar sig företagaren genom att skicka blankett A till Livsmedelsverket.

En foderföretagare ska ansöka om godkännande på blankett C för användning av vissa fodertillsatser eller till exempel för tillverkning av produkter från vegetabiliska oljor.

Med blankett G ansöker företagaren om godkännande för tillverkning och återförsäljning av foderläkemedel.

Företagaren ansöker om godkännande enligt TSE-förordningen till exempel för användning av fiskmjöl på blankett E.

För vem och på vilka villkor

Foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 kräver att foderföretagare registrerar sig eller ansöker om godkännande för att kunna tillverka, släppa ut på marknaden, exportera eller importera foder. Dessutom förutsätter foderhygienförordningen en riskanalys och ett system för kritiska kontrollpunkter (HACCP) av alla foderföretagare.

Ansökan om godkännande ska skickas till Livsmedelsverket i god tid innan den planerade verksamheten inleds. Ansökan om godkännande görs på blankett C.

Innan godkännandet beviljas inspekterar Livsmedelsverket företaget på plats.

Livsmedelsverket ska underrättas om ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör på blankett A eller D. Dessutom ska aktören årligen skicka en årsanmälan om sin verksamhet till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket skickar en separat begäran om detta.

I tjänsten finns en egen beskrivning av registreringen av aktörer inom primärproduktionen inom foderbranschen (djurproduktionsgårdar, växtodling).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För registreringen uppbärs en avgift. För godkännandeinspektionen debiteras en avgift för inspektionsbesök och en avgift för beslut om godkännande. Avgifterna tas ut i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets gällande förordning, som innehåller bestämmelser om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer samt offentligrättsliga prestationer.


Tidsfrist

Registreringsanmälan ska göras hos Livsmedelsverket minst en månad innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Handläggningen av registreringen tar cirka 10 dagar.

Giltighetstid

Tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 28.4.2021