suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Utveckling av tjänster och näringar på landsbygden

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En förening, organisation, ett andelslag, läroanstalt eller något annat offentligt- eller privaträttsligt samfund kan med projektfinansiering genomföra utvecklingsåtgärder och investeringar som förbättrar landsbygdens tjänster och trivsel.

Utbildningsprojekt

  • I utbildningsprojekten förbättras jordbrukarnas, skogsbruksföretagarnas och andra företagares och aktörers kompetens och tillgång till u ...

Gör så här

  1. Kontakta NTM-centralen eller en Leader-grupp i ditt område och framför din idé före du gör ansökan.
  2. De sakkunniga vid NTM-centralen eller Leader-gruppen ger dig råd för att göra ansökan.
  3. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä
  4. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna
  5. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

För vem och på vilka villkor

Stödet kan sökas av offentliga eller ett privaträttsliga samfund, såsom läroinrättningar, organisationer, byföreningar eller andelslag.

Stöd beviljas inte för sådan verksamhet som tillhör skötseln av en obligatorisk lagstadgad grunduppgift som innehas av ett offentligrättsligt organ.

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 2.1.2024