suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Investeringsstöd för renhushållning och naturnäringar

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Med understöd för renhushållningen och naturnäringarna kan du utveckla och upprätthålla lägenheternas produktions- och boendeförhållanden. Som utövare av renhushållning kan du ansöka om stöd för investeringar som behövs inom renhushållningen och som ökar effektiviteten, förbättrar kvaliteten eller underlättar anpassningen till nya förhållanden. Du kan också ansöka om bostadsbyggnadsstöd som förbät ...

Gör så här

 1. Kontakta NTM-centralen i Lappland innan du gör upp ansökan.
 2. De sakkunniga vid NTM-centralen ger dig råd med att göra upp ansökan.
 3. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä.
 4. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna.
 5. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

Blanketter som behövs för ansökan:

Kreditutfästelse, blankett 3549L

Ansökan om statsborgen, blankett 3562

Affärsverksamhetsplan, blankett 3547

Om du ansöker om stöd på pappersblankett: Stödansökan, investeringsstöd för renhushållning och naturnäringar, blankett 3561

Ansökan är fortlöpande, men besluten fattas per stödperiod, som är:

 • 16.1–15.4
 • 16.4–15.6
 • 16.6–15.9
 • 16.9–15.1

För vem och på vilka villkor

Villkoren för att få stöd är att du

 • äger minst 80 levnadspass
 • är 18–65 år
 • har tillräcklig yrkesskicklighet
 • bor i ett renskötselområde.

Om du är under 40 år och äger 50–79 livrenar kan du ansöka om stöd för att skaffa renar och terrängfordon. För att få stöd måste du arbeta 60 arbetsdagar som godkänts av renbeteslaget under tre renskötselår.

Om du har fyllt 60 år kan du inte längre få stöd för uppförande, utvidgning eller ombyggnad av en bostadsbyggnad.

Utövare av renhushållning kan beviljas stöd för investeringar som behövs inom renhushållningen och som ökar effektiviteten, förbättrar kvaliteten, tryggar verksamhetsförutsättningarna eller underlättar anpassningen av näringen till nya förhållanden eller krav. Stöd kan beviljas för investeringar som gäller anskaffning av både lös och fast egendom. För motsvarande ändamål kan stöd beviljas också för investeringar som behövs för bedrivande av annan naturnäring.

Bostadsbyggnadsstöd kan beviljas en utövare av renhushållning eller annan naturnäring för investeringar vars ändamål är att förbättra bostadsförhållandena på renhushållnings- eller naturnäringslägenheten. En förutsättning för beviljande av bostadsbyggnadsstöd är att den bostad som stödet gäller används som stadigvarande bostad av sökanden, dennes familjemedlemmar eller en person som i samband med en generationsväxling avstår från att idka näringen, om avträdaren då förbehållit sig rätten att bo på lägenheten. Bostaden skall till sin storlek och utrustning stå i ett ändamålsenligt förhållande till det ändamål som avses ovan samt vara belägen på ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på näringsidkandet. Dessutom kan man vid bedömningen av stödets ändamålsenlighet beakta de väg-, elektrifierings- och vattenförsörjningsarrangemang som bostadsbyggnaden kräver.

Renbeteslaget kan beviljas stöd för investeringar som behövs för utförande av en uppgift som hänför sig till renskötsel och som enligt renskötsellagen är renbeteslagets skyldighet eller som annars är nödvändig för renskötseln.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.11.2022