suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Avtal om skötsel av våtmarker

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Avtalen om skötsel av våtmarker är miljöavtal som främjar skötseln av mångfunktionella våtmarker.

Avtalet främjar vattenskyddet, den biologiska mångfalden eller minskningen av växthusgasutsläppen med utgångspunkt i objektets läge, omfattning och beskaffenhet.

Avtalet är skiftesspecifikt och ingås för fem år.

Gör så här

Du kan ansöka om avtal om skötsel av våtmarker och om stöd/ersättning i Viputjänsten i maj–juni i ansökan om åkerstöd.

För vem och på vilka villkor

Du kan ingå avtal om skötsel av våtmarker och få stöd på grund av avtalet, om du

 • är minst 18 år
 • är jordbrukare eller företräder en registrerad förening eller en vattenrättslig sammanslutning
 • har minst 0,3 hektar areal som lämpar sig för avtalet.

Avtal kan ingås t.ex. i fråga om

 • våtmarksområden
 • torvåkrar som omvandlats till myrartade områden
 • översvämningsområden
 • markareal där skötselåtgärder vidtas, när markarealen upptas av en fåra som återställts i naturtillstånd eller av en fåra i två nivåer
 • en översvämningsplatå eller översvämningsåker samt skyddsområden som är tillräckliga för skötseln
 • anläggande och skötsel av små våtmarker, bottendammar och översvämningsområden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.5.2023