suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Klassificering av slaktkroppar

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

En slaktkropps användbarhet bestäms inom EU-länderna med en gemensam EUROP-skala för klassificering. Meningen med klassificeringen är att skilja på olika typer av slaktkroppar på grund av konformation och fettansättning (nötkreatur- och fårkroppar) eller innehåll av magert kött (svinkroppar). Användning av en gemensam skala för klassificering säkerställer att klassificeringen, och därmed prissättningen av slaktkroppsdelar som bjuds ut för försäljning, är jämförbar.

Klassificering är frivilligt för ett slakteri som slaktar får eller som årligt genomsnitt färre än 150 vuxna nötkreatur per vecka och färre än 500 grisar per vecka. Om slakteriet ändå klassificerar kroppar, ska klassificeringen göras enligt skalan för klassificering.


Gör så här

Ansök med blankett 561730 om godkännande som slaktkroppsklassificerare med Livsmedelsverkets bemyndigande. Beslutet om godkännande skickas i original till slakteriet där klassificeringen sker, alltså till den adress som den sökande angivit i sin ansökan. Informationen om beslutet skickas även till Foodwest Oy för kännedom.


För vem och på vilka villkor

Klassificering av slaktkroppar får utföras vid slakteriet bara av personer som Livsmedelsverket har godkänt för uppdraget (godkända slaktkroppsklassificerare). Ansök om godkännande med blankett 561730 Ansökan om godkännande som slaktkroppsklassificerare. Förutsättningar för godkännandet är kompetens som grundar sig på utbildning och ett godkänt arbetsprov. Godkännandet är giltigt högst i tre år åt gången, och det omfattar också vägning och identifieringsmärkning av slaktkroppen. Livsmedelsverket kan bevilja nytt godkännande på ansökan, om villkoren för godkännande uppfylls.

Foodwest Oy ansvarar för övervakningen av klassificeringen och vägningen av slaktkroppar samt för utbildning av klassificerare med Livsmedelsverkets bemyndigande. Livsmedelsverket tar enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (772/2007) ut en årlig övervakningsavgift av de klassificerande slakterierna som därmed omfattas av tillsynen. Övervakningsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna har skickat till Livsmedelsverket.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Livsmedelsverket