suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Godkännande av slakterier och småskaliga slakterier

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Godkännande av slakterier

Kravet på godkännande av livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung, alltså anläggningar, föreskrivs i livsmedelslagstiftningen. Livsmedelssäkerhetsverket godkänner slakterier och inrättningar för vilthantering samt anläggningar som finns i anslutning till dem. Anläggningar som dessa måste ansöka om godkännande enligt vad som avses i livsmedelslagen ...

Gör så här

Godkännande av nya anläggningar

Ansökan om godkännande

Slakterier och inrättningar för vilthantering samt anläggningar i anslutning till dem ska ansöka skriftligt om godkännande av Livsmedelsverket. Innehållet i ansökan bestäms i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (420/2011).

Ansökan ska innehålla:

 1. livsmedelsföretagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter

 1. företagarens FO-nummer eller, om sådant saknas, personbeteckning,

 1. anläggningens namn och besöksadress,

 1. verksamhetens art och dess beräknade omfattning,

 1. uppgift om eventuella specialarrangemang i lokalerna för att säkerställa livsmedelshygienen,

 1. uppgift om ventilation, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och hantering av biprodukter,

 1. beskrivning av ytmaterialen i produktions-, lager-, städ- och transportutrymmen samt i personalens sociala utrymmen,

 1. när verksamheten beräknas börja.

Foga följande till ansökan:

 1. anläggningens situationsplan, planritning och ritning över VVS-installationerna som visar produktionsutrymmena, deras användningsändamål och var inventarier och anordningar är placerade. Anläggningens planritning ska sändas in i två exemplar och ange följande:

 1. transportrutterna för råvaror, tillverkningsämnen och färdiga livsmedel, förpackningsmaterial, biprodukter och avfall,

 1. rutterna för personalen,

 1. placeringen av vattenposter och platser för tvättning och desinficering samt golvbrunnar,

 1. temperaturerna i kylda utrymmen,

 1. uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd,

 1. en plan för egenkontroll.

Till ansökan ska du även bifoga en plan för avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet enligt vad som avses i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 (avlivningsförordningen). Kraven i avlivningsförordningen omfattar inte inrättningar för vilthantering.

Mer information

• Standardrutiner för avlivning och slakt av djur

Du kan formulera ansökan fritt eller använda Livsmedelsverkets blankett.

ansökningsmall (word)

Underteckna ansökan och skicka den till enheten för köttkontroll vid Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket/ Enheten för köttkontroll

PB 200

00027 LIVSMEDELSVERKET

Du kan också skicka ansökan per e-post till Livsmedelsverkets registratorskontor: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

För vem och på vilka villkor

Inspektion och beslut om godkännande

För att godkänna en anläggning måste Livsmedelsverket förrätta ett inspektionsbesök på anläggningen. Inspektionen kan förrättas först när anläggningen har lämnat in ansökan om godkännande, Livsmedelsverket har handlagt ansökan jämte bilagor och anläggningen är så gott som redo att inleda verksamheten. Anläggningen måste även skicka in sin fullständiga plan för egenkontroll till Livsmedelsverket före inspektionen, så att verket kan pröva ansökan om godkännande mot bakgrund av planens innehåll och omfattning.

När handlingarna har inspekterats och den slutliga inspektionen förrättats prövar Livsmedelsverket helheten och avgör om de fysiska delarna av anläggningen och verksamheten i övergripande mening uppfyller kraven. Om anläggningen godkänns utfärdar Livsmedelsverket ett skriftligt beslut om godkännande. Anläggningen får inte inleda verksamheten förrän den har fått ett beslut där godkännande beviljas. Livsmedelsverket ger godkända anläggningar ett godkännandenummer (anläggningsnummer).

För varje beslut uppbärs en avgift enligt tillsynsmyndighetens taxa (jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 1146/2018).

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.11.2022