suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Lämnande av information från livsmedelskedjan till slakteriet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Kravet att information från livsmedelskedjanska lämnas gäller alla andra djurarter som ska slaktas än frilevande vilt och fiskar. Med information från livsmedelskedjan avses sådan information om primärproduktionsstället, som en primärproduktionsföretagare ska lämna till ett slakteri då djur sänds till slakteriet för slakt. Med ett primärproduktionsställe avses en ursprungsgård, en primärproduktionsgård, ett primärproduktionsställe eller en djurhållningsplats, varifrån ett djur eller ett djurparti skickas till ett slakteri. För renarnas del avses med primärproduktionsställe också en renskiljningsplats eller någon annan plats där det är tillåtet att inleda slakt av renar.

Syftet med lämnande av information från livsmedelskedjan är att säkerställa livsmedelssäkerheten och att hjälpa producenten med att bland annat identifiera problem gällande djurens hälsotillstånd. Med hjälp av informationen från livsmedelskedjan kan ett slakteri vid behov planera specialarrangemang vid slakten. Informationen från livsmedelskedjan fungerar även som stöd för besiktningsveterinären vid köttbesiktning, till exempel vid bedömning av djurets hälsotillstånd före slakt. Responsen gällande informationen från livsmedelskedjan kan användas för att främja djurens hälsa eller deras uppväxtförhållanden.

Gör så här

En primärproduktionsföretagare ska lämna följande information från livsmedelskedjan för varje djurparti:

a) Läget på djurets eller djurpartiets primärproduktionsställe eller hälsoläget hos djuren i området och information om det, om svinens djurhållningsplats officiellt erkänts tillämpa kontrollerade uppfödningsförhållanden med tanke på trikiner.

b) Hälsotillståndet hos djuret eller djurpartiet som ska levereras till slakt.

c) Karensbelagda läkemedel, karensbelagda foder, karensbelagda medicinfoder eller karensbelagda behandlingar som getts till djuret eller djurpartiet som ska levereras till slakt.

d) Förekomsten av sådana sjukdomar på primärproduktionsstället som kan påverka köttets säkerhet.

e) Resultaten av analyserna av proverna som tagits av djuren eller av proverna som tagits i avsikt att diagnosticera sjukdomar som eventuellt påverkar köttets säkerhet.

f) Relevant information om resultaten av tidigare ante och post mortem köttbesiktningar för sådana djurs del, som härstammar från samma primärproduktionsställe inbegripande särskilt den information som besiktningsveterinären lämnat.

g) Information om produktionen, då förekomst av en sjukdom kan framgå av denna information.

h) Namnet och kontaktuppgifterna för den veterinär, vars tjänster man vanligen utnyttjar på primärproduktionsstället.

I) För sådana fåglars del som omfattas av salmonellakontrollprogrammet tidpunkten för den kommunala veterinärens eller kontrollveterinärens senaste kontrollbesök jämte resultaten av kontrollen och information om tidpunkten för den senaste salmonellaundersökningen och resultatet av undersökningen.

j) Mortaliteten (mu) under uppfödningstiden hos ett parti som ska levereras till slakt.

k) Fåglarnas ankomstdag till primärproduktionsstället, ankomstpartiets storlek och fåglarnas ursprung (kläckeriets namn).

Samt för alla djurs del också följande information:

l) Provtagningsföreläggande inriktat på ett djur eller ett djurparti som går till slakt på grund av en konstaterad eller misstänkt djursjukdom.

Övriga faktorer

Andra eventuella faktorer som kan inverka negativt på livsmedlens säkerhet, ska för alla djurarters del anges för en tidsperiod på ett år och vid behov också för en längre tidsperiod.

Exempelvis:

- Fodret, dricksvattnet eller betena som används för djuren har kontaminerats.

- Sjukdomsalstrare förekommer på ett primärproduktionsställe hos en annan djurart än den som ska skickas till slakt.

- Mikrochips som injicerats i djurens

För vem och på vilka villkor

Kravet att information från livsmedelskedjanska lämnas gäller alla andra djurarter som ska slaktas än frilevande vilt och fiskar.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 5.11.2021