suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Polisen

Organisation

Polisens uppgift är att

- trygga rätts- och samhällsordningen

- upprätthålla allmän ordning och säkerhet

- förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning

Polisen arbetar för att upprätthålla säkerheten i samarbete med andra myndigheter samt med sammanslutningarna och invånarna i området. Polisen ska även utföra andra uppgifter som föreskrivs för polisen samt inom ramen för sina uppgifter lämna var och en den hjälp han behöver.

I samarbete med andra utarbetar polisen säkerhetsplaner för att förbättra vardagssäkerheten för människor, minska och förebygga brott och störningar och öka trivseln på den egna orten.

Polisen utfärdar årligen cirka 900 000 tillstånd. De vanligaste tillstånden är pass, vapentillstånd och identitetskort.

Polisens befogenheter och de allmänna principerna för verksamheten bestäms i polislagen, tvångsmedelslagen och förundersökningslagen. Då man fastställt reglerna för polisens befogenheter har såväl de mänskliga rättigheterna som grundläggande friheter och rättigheter samt den finska polisens möjligheter att utföra ett effektivt internationellt brottsbekämpande arbete beaktats. Utöver lagstiftningen styrs polisens verksamhet av polisetiken och medborgarnas förväntningar.

Arbetet inom polisens organisation följer principerna för resultatstyrning. Prioriteringar och mål fastställs varje år i en resultatplan.

Vilka tjänster kan jag få?

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Bekanta dig med organisationens servicekanaler