suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Godkännande av en näringstillståndsinnehavare för säkerhetsbranschen som ansvarig föreståndare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En näringstillståndsinnehavare för säkerhetsbranschen ska i sin tjänst ha en eller flera ansvariga föreståndare med gällande godkännande beviljat av Polisstyrelsen att vara föreståndare för näringstillståndsinnehavaren för säkerhetsbranschen i fråga.

Polisstyrelsen bestämmer hur många ansvariga föreståndare det ska finnas utifrån den tillståndspliktiga verksamhetens omfattning, antalet verksamhet ...

Gör så här

När en ansökan om näringstillstånd för säkerhetsbranschen lämnas in eller omedelbart därefter ska den sökande eller innehavaren av tillståndet ansöka om godkännande av ansvarig föreståndare. Verksamhet som kräver tillstånd får inte inledas förrän Polisstyrelsen har godkänt en ansvarig föreståndare för tillståndsinnehavaren.

Om en ansvarig föreståndare avgår eller inte sköter uppgiften, ska en ansökan om godkännande av en ny ansvarig föreståndare göras inom sju dagar efter att den ansvariga föreståndaren upphörde att sköta uppgiften.

För en näringstillståndsinnehavare för säkerhetsbranschen kan det för den ansvariga föreståndaren godkännas en eller flera ställföreträdare. Ansöknings- och godkännandepraxis är detsamma som för den ansvariga föreståndaren.

En person som inte har utbildning som ansvarig föreståndare, men uppfyller villkoren för godkännande, kan godkännas som ansvarig föreståndare för högst ett år (tillfällig ansvarig föreståndare), om den ansvariga föreståndaren blir permanent eller tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Godkännande som ansvarig eller tillfällig föreståndare söks skriftligen. Ansökan kan även göras i polisens e-tjänst.

Ansökan ska innehålla:

- den sökandes namn, adress och personbeteckning eller födelsetid

- den sökandes företags- och organisationsnummer

- namnet på den person som föreslås bli ansvarig eller tillfällig föreståndare samt personens adress och personbeteckning eller födelsetid

- förslag till de ansvariga eller tillfälliga föreståndarnas antal, ansvarsområden och uppgiftsfördelning

- förslag till den tid godkännandet som tillfällig ansvarig föreståndare ska vara i kraft.

Till ansökan ska det fogas utredning om:

- att utbildningen som ansvarig föreståndare har slutförts med godkänt resultat

- att näringstillståndsinnehavaren för säkerhetsbranschen eller den sökande som utövar säkerhetsskyddande verksamhet uppfyller kraven, om den sökande inte har fullgjort utbildningen som ansvarig föreståndare

- att den person som föreslås bli ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare är anställd hos näringstillståndsinnehavaren för säkerhetsbranschen

- samtycke av den som föreslås bli godkänd som ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare

- den oförutsebara orsaken för ett godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare.

Polisstyrelsen kan kräva att den sökande lämnar in andra utredningar som gäller förutsättningarna för godkännande.

För vem och på vilka villkor

Som ansvarig föreståndare kan godkännas en person som:

- har fyllt 18 år

- med godkänt resultat har avlagt en sådan specialyrkesexamen för säkerhetsvakt, eller motsvarande specialyrkesexamen, enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet (utbildning som ansvarig föreståndare)

- är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig som ansvarig föreståndare.

Om en näringstillståndsinnehavare för säkerhetsbranschen eller den som ansöker om tillstånd utövar endast säkerhetsskyddande verksamhet som omfattar säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande och innehavaren eller den sökande i sin tjänst permanent har färre än fem anställda, kan också en person som uppfyller de ovan nämnda, allmänna kraven med anknytning till personens egenskaper (har fyllt 18 år, är redbar, tillförlitlig och till sina personliga egenskaper lämplig) godkännas som ansvarig föreståndare, om denne före ansökan om godkännande som ansvarig föreståndare har utövat säkerhetsskyddande verksamhet i minst tre år.

Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av den sökandes utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena godkännandet som ansvarig föreståndare och tillfällig ansvarig föreståndare med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevakningsuppgifter.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 16.6.2022