suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Anmälan om småskalig insamling

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Småskalig insamling är ett sätt att anordna penninginsamling. Småskalig insamling förutsätter inte tillstånd, men anordnandet av sådan ska anmälas hos polisen innan insamlingen inleds. Anmälningarna handläggs och godkänns av polisinrättningen.

En småskalig insamling kan vara i högst tre månader och högst 10 000 euro får samlas in.

Gör så här

Anmälan om småskalig insamling anmäls enklast via polisen e-tjänst. Du kan även besöka polisinrättningen.

I anmälan om småskalig insamling ska följande uppges:

  • Uppgift om anordnaren av den småskaliga insamlingen samt anordnarens identifikationsuppgifter (FO-nummer eller för privatpersoner personbeteckning) och kontaktinformation. Kontaktinformationen är särskilt viktig om det är fråga om en insamling som ordnas av en grupp på minst tre personer. Meddelandet om godkännande av anmälan om småskalig insamling och ett nummer för den småskaliga insamlingen skickas till alla som uppgetts som anordnade av insamlingen.
  • Uppgift om de personer som hos anordnaren ingår i ett lagstadgat organ eller ledningen i övrigt eller hos anordnaren utövar faktisk beslutanderätt och som i sitt uppdrag beslutar om frågor i anslutning till anordnandet av penninginsamlingen, samt personbeteckning för dessa personer, om anordnaren är en sammanslutning eller en stiftelse.
  • De uppskattade intäkterna av insamlingen, som kan vara högst 10 000 euro.
  • Det primära och sekundära användningsändamålet för de insamlade medlen, specificerat. Det är obligatoriskt att anmäla två användningsändamål, eftersom det inte är möjligt att ändra användningsändamålet i samband med den småskaliga insamlingen.
  • De uppskattade kostnaderna för insamlingen.
  • Tiden för anordnande av den småskaliga insamlingen, som kan vara högst tre (3) månader.
  • Uppgift om de bankkonton som används för den småskaliga insamlingen och om användarrättigheter till dem. Bankkontot för en insamling som anordnas av en grupp på minst tre personer får inte vara någon gruppmedlems eller annan privatpersons privata konto.

Alla uppgifter är obligatoriska.

Polisinrättningen meddelar anordnaren om den småskaliga insamlingen godkänts och tilldelar denne samtidigt ett nummer för den småskaliga insamlingen som ska uppges och hållas fram under penningsinsamlingen.

För vem och på vilka villkor

En småskalig insamling är avsedd för insamling av medel för ett allmännyttigt ändamål. Man kan även anordna småskalig insamling för att stödja en enskild person eller en familj.

Utöver registrerade sammanslutningar (föreningar, stiftelser, religionssamfund) kan även grupper på minst tre personer anordna småskalig insamling. Gruppens medlemmar ska ha hemort i Finland. Minst en av dem ska vara myndig (minst 18 år och inte under intressebevakning) och de övriga 15 år. En sammanslutning kan anordna en småskalig insamling högst två gånger per kalenderår. En enskild person kan delta i anordnandet av högst två småskaliga insamlingar under ett kalenderår.

En småskalig insamling ska anmälas hos polisen minst fem vardagar innan insamlingen inleds.


Tidsfrist

En småskalig insamling ska anmälas hos polisen minst fem vardagar innan insamlingen inleds.

Handläggningstid

Polisinrättningen handlägger anmälningar om småskalig insamling inom fem vardagar. Anmälan kan dock godkännas först när alla obligatoriska uppgifter på anmälan har inkommit.

Giltighetstid

En småskalig insamling kan vara högst tre månader.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022