suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Tillstånd för varuvinstautomat

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Varuvinstautomat är spelautomater eller spelanordningar där spelaren som vinst kan få varor. Vinsterna finns alltså inne i anordningen och spelaren får vid vinst varan direkt från apparaten.

Gör så här

Tillstånd för varuvinstautomat söks skriftligt hos polisinrättningen på den ort var automaten ligger.

Till tillståndsansökan bifogas:

- Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål.

- Utdrag ur sammanslutningens eller stiftelsens protokoll om inledandet av verksamheten med varuvinstautomater. Med detta avses utdrag ur mötesprotokollet från mötet då inledandet av verksamheten bestämdes.

- Kopia av det senast godkända bokslutet. I bokslutet ingår även revisorns/verksamhetsgranskarens utlåtande.

- Kopia av sammanslutningens eller stiftelsens stadgar.

- Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening. Utdraget får vara högst tre månader gammalt utgående från datumet på tillståndsansökan.

- Kopia av beslutet om godkännande av anordning för övervakning av penningrörelsen i varulotteriautomat eller intyg som motsvarar beslut om godkännande samt eventuella tilläggsmotiveringar.

Den sökande kan ansöka om tillstånd för varuvinstautomat med en utskrivbar blankett som finns på polisens webbplats. Ansökan kan även göras vid polisinrättningen.

Mer information om tillstånd för varuvinstautomat finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt. Tillstånd för varuvinstautomat kan beviljas till registrerade föreningar, självständiga stiftelser och andra sammanslutningar med allmännyttigt ändamål. Intäkterna från tillhandahållandet av anordningen ska användas för allmännyttiga ändamål. Tillstånd beviljas för högst två år. Om man vill fortsätta att tillhandahålla automaten ska en ny tillståndsansökan göras.

Redovisning ska lämnas för varuvinstautomatverksamhet. Redovisning för tillståndsperioden ska lämnas till polisinrättningen som beviljat tillståndet. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter redovisningsperiodens utgång. Om den ansökande haft tidigare tillstånd för varuvinstautomat men om redovisningen underlåtits beviljas inget tillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 16.6.2022