suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Allmän sammankomst

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med allmänna sammankomster avses i lagen om sammankomster demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfrihet och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa med. Som allmänna sammankomster betraktas dock inte sådana demonstrationer vid vilka avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter.

Gör så här

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats skall arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Anmälan kan göras genom att fylla i polisens elektroniska blankett eller vid polisens serviceställe. På polisens webbplats finns en utskrivbar blankett för att göra anmälan.

Vid anmälan om en offentlig sammankomst behövs en ifylld anmälan om ordnandet av en demonstration på allmän plats.

För vem och på vilka villkor

Också en anmälan som lämnas senare än 24 timmar före sammankomsten kan anses giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning. Anmälan kan också lämnas för en sådan demonstration som ordnas utomhus på allmän plats och vid vilken avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter. På demonstrationen tillämpas i sådana fall bestämmelserna om allmänna sammankomster i lagen om sammankomster, med undantag för 5 §.

Om det kan antas att, vid en allmän sammankomst och på den plats som anvisats därtill, människors säkerhet kan komma att äventyras, att miljön åsamkas avsevärd skada, att egendomsskada uppstår, att utomstående och trafiken störs i oskälig grad eller att en tillställning i samband med ett statsbesök eller en internationell konferens, som arrangeras av ett offentligt samfund, eller att en tillställning som i fråga om behov av säkerhetsarrangemang kan jämställas med sådana störs i oskälig mån, kan polisen efter överläggning med kontaktpersonen för den allmänna sammankomsten anvisa en annan, mera lämpad plats med avseende på syftet med sammankomsten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022