suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Anmälan om gissningstävling

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En gissningstävling är ett varulotteri där vinstmöjligheten baserar sig på en gissning angående ett gissningsobjekt. Vinsterna i gissningstävlingar kan vara varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster. Korten får inte bytas ut till pengar.

Gissningsobjektet ska vara ett fenomen eller en omständighet som kan definieras på förhand exakt och avgränsa noggrant. Typiska gissningsobjekt är till exempel utomhustemperaturen under bestämda dagar på bestämda platser, islossningsdagen i ett bestämt vattendrag eller antalet små föremål eller mängden ämne i ett bestämt kärl.

Gör så här

Den skriftliga anmälan om anordnande av en gissningstävling kan göras med hjälp av en blankett som kan skrivas ut från polisens webbplats. Anmälan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen. På polisens webbplats finns också blanketter för redovisning av och fastställelseprotokoll för gissningstävlingar.

Mer information om att anordna gissningstävlingar och göra anmälningar finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Anordnandet av gissningstävlingar förutsätter en skriftlig anmälan till polisen. Anmälan måste lämnas in minst fem dagar innan tävlingen anordnas. Tillståndsmyndigheten kan förbjuda anordnandet av gissningstävlingen om det finns en grundad anledning att misstänka att man vid anordnandet bryter mot de regler och bestämmelser som gäller gissningstävlingar.

Gissningstävlingar kan anordnas av sammanslutningar och stiftelser med allmännyttigt ändamål. Företag som idkar näringsverksamhet eller privatpersoner kan till exempel inte ordna gissningstävlingar. Avkastningen från gissningstävlingarna ska användas för allmännyttig verksamhet.

I gissningstävlingar kan vinster inte lottas ut bland alla deltagare utan vinsten måste grunda sig på en viss gissning.

Gissningsobjektet i en gissningstävling kan inte vara en idrottstävling eller annan tävling. Gissningsobjektet kan inte vara ett lottat resultat. Ingen får heller känna till det rätta svaret under den tid lotterna säljs.

För gissningstävlingen ska det utformas regler av vilka det framgår hur vinnaren eller vinnarna utses. I allmänhet är vinnaren den som gissar rätt. I reglerna ska det fastställas hur vinnaren utses om det finns flera som gissat rätt. Vinnaren kan i sådana fall utses bland dem som gissat rätt genom till exempel lottning.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Tidsfrist

Den skriftliga anmälan om anordnande av en gissningstävling måste lämnas in minst fem dagar innan tävlingen anordnas.

Giltighetstid

En gissningstävling kan pågå i högst sex månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 17.6.2022