suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Förlängning av visum

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med visum avses ett tillstånd som berättigar en utlänning att resa in och vistas kortvarigt i Finland, om övriga villkor för inresa uppfylls. Visum till Finland beviljas av utrikesministeriet.

Gör så här

Ansökan om förlängning av visum skickas till polisens serviceställe som handhar tillståndsärenden.

Mer information om att förlänga visum finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Polisen kan förlänga giltighetstiden för ett visum och/eller tiden för tillåten vistelse, om visumets innehavare kan bevisa att det på grund av oöverstigligt hinder eller av humanitära skäl inte är möjligt att lämna EU-området innan visumets giltighetstid och/eller den tillåtna vistelsetiden går ut.

Humanitära skäl är till exempel om visumets innehavare plötsligt blir allvarligt sjuk (och därmed inte kan resa) eller om en nära släkting till visumets innehavare som bor i medlemsstaten plötsligt blir allvarligt sjuk eller avlider. Ett oöverstigligt hinder kan till exempelvis vara att ett flyg annulleras på grund av strejk eller dåligt väder. I dessa fall uppbärs ingen avgift för förlängningen av visumet.

I enlighet med visumreglerna kan giltighetstiden för ett visum och/eller tiden för tillåten vistelse dessutom förlängas om visumets innehavare kan bevisa att detta är nödvändigt av allvarliga personliga skäl. Ett allvarligt personligt skäl kan exempelvis vara att viktiga affärsförhandlingar pågår längre än väntat eller att hälsotillståndet för en släkting som sedan tidigare är sjuk plötsligt blir sämre.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 29.5.2020