suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

När behöver ett barn en intressebevakare?

Vad innebär intressebevakning för ett barn?

Som vårdnadshavare är du också ditt barns intressebevakare från födseln. Du är intressebevakare tills ditt barn fyller 18 år. 

Om barnets intressebevakning registreras, får du som vårdnadshavare skyldigheter som intressebevakare. Registrering av intressebevakning innebär att du årligen ska rapportera hur du sköter ditt barns egendom. Intressebevakningen registreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar barnens intressebevakare så att barnens intressen kan tryggas och missbruk förhindras.

Man får inget arvode för att man är intressebevakare.

Uppdaterad: 18.1.2022

När registreras barnets intressebevakning?

Som vårdnadshavare ska du anmäla uppgifter om barnets egendom till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om

  • ditt barns tillgångar överstiger 20 000 euro. Om det finns skulder på barnets egendom dras de inte av från beloppet.
  • ditt barn är delägare i ett dödsbo eller
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ber dig om en utredning om ditt barns förmögenhet.

Intressebevakning registreras alltid om barnets egendom överstiger 20 000 euro. Tillgångarna kan bestå av exempelvis fastigheter, delägarskap i ett dödsbo, avkastning från investeringar eller gåvor. I övriga fall fattas beslutet från fall till fall.

Uppdaterad: 18.1.2022

Vem är intressebevakare om barnet har flera vårdnadshavare?

Om barnet har flera vårdnadshavare är alla vårdnadshavare barnets intressebevakare. Vårdnadshavarna ska tillsammans sköta intressebevakarens uppgifter oberoende av hos vem barnet bor.

Vårdnadshavarna ska till exempel tillsammans underteckna de handlingar som ska lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vårdnadshavarna ska tillsammans besluta om betydande inköp eller försäljning av egendom.

Vårdnadshavarna kan dock med hjälp av fullmakt ge en annan vårdnadshavare fullmakt att sköta uppgifterna som intressebevakare eller besluta om barnets egendom. Ansvaret är dock alltid gemensamt.

Uppdaterad: 18.1.2022

Vilka uppgifter ska jag lämna och vart?

Anmäl barnets egendom på en egendomsförteckning.

Skicka egendomsförteckningen med bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om 

  • värdet på ditt barns tillgångar överstiger 20 000 euro.
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ber om en utredning om ditt barns tillgångar

Ange uppgifter om ditt barns egendom och eventuella skulder i egendomsförteckningen. Bekanta dig med anvisningen om egendomsförteckningen på sidan om Intressebevakning för minderårigaÖppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 4.2.2022

Anmäl barnets egendom på en egendomsförteckning

Skicka egendomsförteckningen med bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ange uppgifter om ditt barns egendom och eventuella skulder i egendomsförteckningen. Bekanta dig med anvisningen om egendomsförteckningen på sidan om intressebevakning för minderåriga.

Uppdaterad: 9.2.2022

I vilka situationer behöver jag en ställföreträdare?

Om du och ditt barn är delägare i samma dödsbo kan du vara jävig att företräda ditt barn. Du är jävig om det kan uppstå en intressekonflikt till exempel på grund av den avlidnes boutredning eller arvskiftet. 

Om du är jävig behöver du en ställföreträdare. Ställföreträdaren sköter endast de uppgifter där du själv är jävig. Alla intressebevakarens uppgifter överförs alltså inte till ställföreträdaren.

Du kan själv ansöka om förordnande av ställföreträdare hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos tingsrätten:

  • Om en närstående är din ställföreträdare ska du försäkra dig om att inte heller han eller hon är jävig. Kom också ihåg att be om hans eller hennes samtycke till uppgiften.
  • Den allmänna intressebevakaren är vanligtvis en statlig tjänsteman som arbetar på en intressebevakningsbyrå.
Uppdaterad: 18.1.2022

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Var kan jag be om hjälp?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vägleder dig i uppdraget som intressebevakare. Du kan be myndigheten om hjälp med att exempelvis fylla i egendomsförteckningen eller att få mer information om intressebevakningen.

Om du är osäker på hur du ska agera i din situation ska du alltid be om hjälp på förhand. På det sättet undviker du fel och extraarbete.

Uppdaterad: 18.1.2022

När börjar min skyldighet som intressebevakare?

När du har lämnat in egendomsförteckningen och nödvändiga bilagor får du ett meddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om beslutet när din intressebevakning har antecknats i registret över förmynderskapsärenden. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hör alltid föräldrarna innan beslutet fattas. Myndigheten fattar beslut om registrering av intressebevakning efter hörandet.

Uppdaterad: 18.1.2022

Skötsel av ärenden som gäller en närståendes död

Om en närstående har avlidit kan du ha många praktiska uppgifter att sköta. Läs guiden När en närstående avlider. I den finns en förteckning över de uppgifter som ska skötas. 

I guiden hittar du till exempel information och anvisningar om situationer då den ena föräldern har avlidit. Ta reda på vilka pensioner och förmåner ditt barn har rätt till.

Uppdaterad: 17.5.2023

Kamratstöd

Om en närstående har avlidit finns det många former av stöd att få i sorgen. Att diskutera med andra som också upplevt sorg eller professionell hjälp hjälper den sörjande att se framåt.

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Ring social- och social- och hälsocentralen och be om råd. Även välfärdsområdets familjearbete och skolornas kuratorer kan vara till hjälp.

Uppdaterad: 18.4.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista