suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Checklista

Trygga din framtid med en intressebevakningsfullmakt

Du kan upprätta en intressebevakningsfullmakt om du har fyllt 18 år och kan förstå fullmaktens innehåll och betydelse. Du kan få hjälp med att utfärda en fullmakt på rättshjälpsbyråer, advokatbyråer, juridiska byråer eller via bankens notarietjänster. 

Välj fullmäktiga

Fundera över vem som ska vara den primära fullmäktigen, fullmäktige i andra hand och ersättaren. Du kan dock utfärda en fullmakt även om du bara kan utse en person till fullmakten.  Välj personer som du kan lita på. 

Bestäm vad fullmakten ska innehålla

I fullmakten kan du exempelvis ange:

 • hur din egendom och dina ekonomiska angelägenheter ska hanteras
 • fullmaktstagarens rätt att informera din närmaste krets om exempelvis din hälsa och dina ekonomiska angelägenheter
 • Fullmäktigens skyldighet att göra en slutredovisning

Säkerställ att fullmakten innehåller alla obligatoriska punkter, till exempel villkoret för ikraftträdande.

Välj två ojäviga vittnen

Du behöver två ojäviga vittnen för fullmakten. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt som ni undertecknar fullmakten.  

Fundera på en bra plats att förvara fullmakten på

Det är bra att förvara fullmakten på ett ställe där fullmäktigen lätt hittar den vid behov. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förvarar inte fullmakter. Fullmäktigen skickar fullmakten till myndigheten först när den ska tas i bruk.

Vid behov kan du återkalla fullmakten

Om du vill ändra fullmakten måste du utfärda en ny fullmakt. Du kan återkalla fullmakten genom att förstöra alla kopior av den ursprungliga intressebevakningsfullmakten. 

Identifiera situationen

Du kan ansöka om bekräftelse av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta sina ärenden.

Bekräfta fullmakten

Skicka in intressebevakningsfullmakten i original, ansökan och läkarutlåtandet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan påskynda bekräftelsen av fullmakten genom att be fullmaktsgivaren och dennes eventuella make/maka om ett utlåtande. Du informeras per post eller e-post när fullmakten har bekräftats.


Gör en egendomsförteckning och börja bokföra

När fullmakten har bekräftats gör du en egendomsförteckning över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom tre månader. Du ska föra bok över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden.

Så här uträttar du ärenden med fullmakt

När du uträttar ärenden hos olika instanser med fullmakt ska du visa dem beslutet om bekräftelse av fullmakten och fullmakten som bifogats det.  

Kontrollera vad du ska göra när fullmakten upphör

Dina skyldigheter som fullmäktig beror på varför fullmakten upphör. 

Fundera över olika sätt att sköta din närståendes ekonomiska ärenden

Några sätt att sköta ekonomiska ärenden för någon annans räkning är fullmakter, Suomi.fi-fullmakter och att ge användarrättigheter till konton. 

Om andra metoder inte räcker till kan det vara nödvändigt att ansöka om en intressebevakare.

Fundera över om du kan vara intressebevakare för din närstående

En intressebevakare kan vara en privatperson, det vill säga en privat intressebevakare, eller en helt utomstående person, det vill säga en så kallad allmän intressebevakare. Du kan fundera på om du själv vill vara din närståendes intressebevakare.

En privat intressebevakare kan vara en person som enligt lag är lämplig för uppdraget och som samtycker till att utföra uppdraget. Lämpligheten prövas från fall till fall.

Ansök vid behov om intressebevakning

Gör en anmälan om att din närstående är i behov av intressebevakning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata I anmälan väljer du om du ska föreslå en allmän eller en privat intressebevakare för uppdraget. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kontaktar din närstående och bedömer om hen behöver en intressebevakare.

Sök kamratstöd i att ta hand om en närstående

Oron för att en närstående ska klara sig kan vara stor. Du kan söka kamratstöd exempelvis via olika föreningar. 

Gör en förteckning över din närståendes tillgångar och skulder

Om du är din närståendes intressebevakare ska du göra en egendomsförteckning över din närståendes tillgångar och skulder. Skicka in den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom tre månader efter att intressebevakningen har inletts.

För bok över användningen av pengar

Som intressebevakare måste du föra bok över din närståendes användning av pengar och utifrån det göra en årsredovisning. Gör en årsredovisning varje år och skicka in den tre månader efter räkenskapsperiodens slut. 

Gör en slutredovisning efter intressebevakningen

När intressebevakningen upphör måste du som intressebevakare göra en slutredovisning. Gör en slutredovisning för den period som du ännu inte har gjort någon årsredovisning för. 

Intressebevakningen upphör i exempelvis följande situationer:

 • Om huvudmannens tillstånd förbättras och han eller hon inte längre behöver en intressebevakare
 • Om intressebevakaren har förordnats för viss tid upphör intressebevakningen automatiskt efter att tidsfristen löpt ut
 • Om intressebevakaren inte längre vill vara intressebevakare
 • Om huvudmannen eller intressebevakaren avlider.

Gör en anmälan tillsammans med en egendomsförteckning

Skicka egendomsförteckningen med bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om 

 • värdet på ditt barns tillgångar överstiger 20 000 euro.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ber om en utredning om ditt barns tillgångar

Ta hand om den minderårigas egendom

Ta hand om barnets egendom och sköt barnets ekonomiska angelägenheter för hans eller hennes räkning. 

Se till att

 • du endast använder ditt barns egendom för barnets bästa
 • du själv betalar för ditt barns försörjning, det vill säga du betalar för sådant som mat och fritidsintressen
 • du håller ditt barns tillgångar åtskilda från dina egna
 • du sparar alla kvitton och dokument

Lämna in en årsredovisning

För bok över ditt barns användning av pengarna och gör en årsredovisning utifrån det. Gör en årsredovisning varje år. Skicka in den tre månader efter räkenskapsperiodens slut, det vill säga innan slutet av mars.

Ansök om tillstånd för betydande åtgärder

Ansök om tillstånd hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för betydande åtgärder som du vidtar för ditt barns räkning.

Du behöver tillstånd för att till exempel: 

 • sälja och köpa en bostad 
 • sälja och köpa en fastighet 
 • avvittring/skiljning av egendom och arvskifte, om dödsboet inte har en skiftesman

Gör en slutredovisning när barnets intressebevakning upphör

Lämna in en slutredovisning när intressebevakningen upphör.

Intressebevakningen upphör när 

 • ditt barn fyller 18 år. 
 • om värdet på ditt barns tillgångar av godtagbara skäl sjunker till under 15 000 euro

Bekanta dig med olika sätt att få hjälp med att sköta ekonomiska ärenden

Olika sätt är exempelvis fullmakter, Suomi.fi-fullmakter och användarrättigheter till bankkonton.

Om möjligt, gör en intressebevakningsfullmakt.

Om de andra metoderna inte är tillräckliga kan det vara nödvändigt att ansöka om en intressebevakare.

Fundera på vem som skulle kunna vara din intressebevakare

Intressebevakaren kan vara en privatperson, det vill säga en privat intressebevakare, eller en så kallad allmän intressebevakare som utför intressebevakning som sitt arbete.

En person som är lämplig för uppdraget och som själv har samtyckt till att bli intressebevakare kan fungera som privat intressebevakare. Ofta är en privat intressebevakare en närstående person, till exempel en familjemedlem, vän eller släkting. 

Ansök vid behov om en intressebevakare

Om du behöver en intressebevakare ska du göra en ansökan hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Skaffa ett läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd som du bifogar ansökan.

För att kunna ansöka om en intressebevakare förutsätts att du förstår vad ett förordnande av intressebevakare innebär för dig.

If you no longer need guardianship at some point, apply for termination

If your situation changes and you no longer need a guardian, you may apply for the termination of the guardianship with your guardian. Applications for termination must be submitted to the Digital and Population Data Services Agency.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?