suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt

Byte av intressebevakare eller upphörande av intressebevakning

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med intressebevakarens åtgärder?

Om du är missnöjd med intressebevakarens åtgärder lönar det sig att först diskutera problemet med din intressebevakare. Om du till exempel anser att du får för lite dispositionsmedel kan din intressebevakare utreda om beloppet kan höjas med tanke på din ekonomiska situation.

Om intressebevakaren är en allmän intressebevakare kan du kontakta den ledande allmänna intressebevakaren. Den ledande allmänna intressebevakaren är intressebevakarnas chef. Om du till exempel upplever att du har blivit osakligt bemött eller misstänker att dina ärenden inte har skötts på behörigt sätt, kan den ledande allmänna intressebevakaren ta upp ärendet till diskussion med din intressebevakare.

Om du anser att intressebevakaren har handlat i strid med dina intressen kan du lämna in ett klagomål till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Uppdaterad: 17.6.2022

Hur kan jag byta intressebevakare?

Om du vill byta intressebevakare kan du ansöka om att få byta intressebevakare ensam eller tillsammans med din intressebevakare. 

Ni kan samtidigt föreslå en viss person eller en allmän intressebevakare för uppgiften. Det är vanligt att man någon gång vill flytta uppdraget som intressebevakare från till exempel en äldre familjemedlem till en yngre. Om ni föreslår en privatperson som intressebevakare måste personens samtycke till uppdraget bifogas.

Om du inte föreslår en person har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i uppgift att ordna en ny intressebevakare i stället, om du fortfarande behöver en sådan. 

Även intressebevakaren kan ensam ansöka om befrielse från uppdraget. 

Ansök om att byta intressebevakare - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Uppdaterad: 20.6.2022

När upphör intressebevakningen?

Intressebevakningen upphör till exempel i följande situationer:

  • Om huvudmannens tillstånd förbättras och hen inte längre behöver en intressebevakare
  • Uppdraget för vilket intressebevakaren förordnats har slutförts
  • Om intressebevakaren har förordnats för viss tid upphör intressebevakningen automatiskt efter att tidsfristen löpt ut
  • Om huvudmannen eller intressebevakaren avlider.

Mer information om intressebevakningens upphörande finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Uppdaterad: 17.6.2022

Hur ska jag gå till väga om jag inte längre behöver en intressebevakare?

Om din situation förändras och du inte längre behöver en intressebevakare kan du tillsammans med din intressebevakare ansöka om att intressebevakningen ska upphöra hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som bilaga till ansökan behövs ett läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd.

Om du och din intressebevakare är av olika åsikter kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte förordna att intressebevakningen ska upphöra. I en sådan situation kan du ensam ansöka om att intressebevakningen ska upphöra hos tingsrätten.

Uppdaterad: 17.6.2022