suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

 1. Förfrågor
 2. Gå igenom dessa skeden
  1. Förbered dig för framtiden med en intressebevakningsfullmakt
  2. Beredning av intressebevakningsfullmakt
  3. Intressebevakningsfullmaktens innehåll 
   1. Vad ska skrivas in i intressebevakningsfullmakten?
   2. 1. Ange i början fullmaktsgivarens och fullmaktstagarnas uppgifter
   3. 2. Ange vilka ekonomiska angelägenheter intressebevakningsfullmäktigen får sköta
   4. 3. Ange vilka ärenden i anslutning till din vård och ditt boende intressebevakningsfullmäktigen får sköta 
   5. 4. Lägg till ett villkor om ikraftträdande 
   6. 5. Berätta för vilka situationer du behöver en andrahandsfullmäktig och en ersättare  
   7. 6. Bestäm vem som får se dina uppgifter 
   8. 7. Bestäm hur intressebevakningsfullmäktigens verksamhet ska övervakas
   9. 8. Underteckna intressebevakningsfullmakten i närvaro av vittnen 
   10. Tips: Du kan dessutom ge intressebevakningsfullmäktigen olika anvisningar
  4. Förvaring och bekräftelse av en intressebevakningsfullmakt
  5. Återkallande eller ändring av intressebevakningsfullmakt
  6. Identifiera situationen
  7. Så här börjar du använda fullmakten
  8. Hantering av ärenden med intressebevakningsfullmakt
  9. Intressebevakningsfullmaktens upphörande
  10. Identifiera en närståendes situation
  11. Ansöka om intressebevakning
  12. Under intressebevakningen
  13. Intressebevakningen upphör eller intressebevakaren byts ut
  14. När behöver ett barn en intressebevakare?
  15. Intressebevakarens uppgifter
  16. Barnets intressebevakning upphör
  17. Hjälp med ekonomiska angelägenheter
  18. Att ansöka om en intressebevakare för sig själv
  19. Om en intressebevakare förordnas för mig
  20. Byte av intressebevakare eller upphörande av intressebevakning
 3. Checklista

Intressebevakningsfullmaktens innehåll 

Vad ska skrivas in i intressebevakningsfullmakten?

Det som intressebevakningsfullmakten ska omfatta ska skrivas in i den. På den här sidan går vi igenom vad som i de vanligaste situationerna bör skrivas in i intressebevakningsfullmakten. Om du tror att du behöver hjälp, vänd dig till en expert.

Det finns ingen färdig mall för upprättande av en intressebevakningsfullmakt som passar alla situationer. I menyerna Exempeltext hittar du modelltexter som kan vara till hjälp när du ska skriva en text som passar din intressebevakningsfullmakt. Observera att exempeltexterna inte som sådana lämpar sig för alla situationer.

Nedan nämns de obligatoriska punkterna i intressebevakningsfullmakten samt några allmänna frivilliga tillägg. Du kan läsa om de obligatoriska uppgifterna även på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplatsÖppnas i ett nytt fönster..

Du kan skriva in ärenden i intressebevakningsfullmakten i den ordning som anges på denna sida.

Uppdaterad: 5.5.2023

1. Ange i början fullmaktsgivarens och fullmaktstagarnas uppgifter

Rubricera först fullmakten som en intressebevakningsfullmakt. Skriv först in fullmaktsgivarens, dvs. dina egna uppgifter. Ange därefter uppgifterna om de personer som du bemyndigar, dvs. fullmäktigena.

Skriv också in uppgifter om eventuella ersättare för fullmäktigen och andrahandsfullmäktige. Nämn allas namn, födelsetid och adress.

Läs vad som avses med fullmäktig, ersättare och andrahandsfullmäktig.

Uppdaterad: 5.5.2023

2. Ange vilka ekonomiska angelägenheter intressebevakningsfullmäktigen får sköta

Du kan ge intressebevakningsfullmäktigen rätt att sköta alla dina ekonomiska angelägenheter eller endast vissa ärenden. Med ekonomiska angelägenheter avses till exempel bank- och försäkringsärenden samt försäljning och köp av egendom.

Intressebevakningsfullmäktigen har inte automatiskt rätt att sköta dina fastighetsärenden eller att ge gåvor för din räkning, om du inte nämner detta separat i intressebevakningsfullmakten.

Uppdaterad: 5.5.2023

3. Ange vilka ärenden i anslutning till din vård och ditt boende intressebevakningsfullmäktigen får sköta 

I intressebevakningsfullmakten kan du också ta ställning till om intressebevakningsfullmäktigen får sköta ärenden som gäller din person. Med dessa avses till exempel sådant som gäller din vård och ditt boende. Intressebevakningsfullmäktigen får företräda dig i sådana ärenden endast om du inte själv kan förstå innebörden av saken i fråga. Du kan ge intressebevakningsfullmäktigen rätt att sköta alla ärenden som gäller din person eller endast vissa ärenden.

Uppdaterad: 5.5.2023

4. Lägg till ett villkor om ikraftträdande 

Skriv in ett förordnande om att intressebevakningsfullmakten träder i kraft om du inte längre kan sköta dina ärenden på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

Om denna punkt saknas i din fullmakt är den inte en giltig intressebevakningsfullmakt.

Uppdaterad: 5.5.2023

5. Berätta för vilka situationer du behöver en andrahandsfullmäktig och en ersättare  

Utse en andrahandsfullmäktig och en ersättare för fullmäktigen. Fundera på i vilka situationer du behöver dem och välj personer enligt det:

 • Andrahandsfullmäktigen kan börja sköta dina ärenden om den egentliga fullmäktigen inte tar emot uppdraget eller blir varaktigt förhindrad att sköta det.
 • Ersättaren kan sköta dina ärenden om den egentliga fullmäktigen är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag (till exempel på grund av sjukdom). Ersättaren kan också sköta sådana ärenden där den egentliga intressebevakningsfullmäktigen är jävig. En sådan jävssituation kan vara till exempel om intressebevakningsfullmäktigen är din familjemedlem och hen vill sälja din bostad till en annan familjemedlem. Därför är det bra att åtminstone en av ersättarna är en person utanför familjen.

Du kan utse flera andrahandsfullmäktige och ersättare. Du kan dock upprätta en intressebevakningsfullmakt även om du inte kan utse någon andrahandsfullmäktig eller ersättare. Läs mer om jäv och fullmäktiges uppgifter på MDB:s webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 5.5.2023

6. Bestäm vem som får se dina uppgifter 

Fundera på om intressebevakningsfullmäktigen ska få lämna ut uppgifter till andra. En intressebevakningsfullmäktig har tystnadsplikt i sådana ärenden som hen får kännedom om på grundval av sitt uppdrag. Detta innebär till exempel att hen inte ens för andra närstående får berätta om sådant som gäller dig. Om du vill att dina närstående ska ha rätt att få information om dina angelägenheter ska du nämna detta separat i intressebevakningsfullmakten.

Fundera också på vilka uppgifter intressebevakningsfullmäktigen ska ha rätt att få. Inte heller en intressebevakningsfullmäktig har rätt att alltid få information om angelägenheter som gäller din person, till exempel hälsorelaterade ärenden. Intressebevakningsfullmäktigen får information om dem endast när du inte själv kan förstå sakernas innebörd. I din intressebevakningsfullmakt kan du emellertid förordna att intressebevakningsfullmäktigen alltid har rätt att få uppgifter om dig.

Uppdaterad: 5.5.2023

7. Bestäm hur intressebevakningsfullmäktigens verksamhet ska övervakas

Om du har gett intressebevakningsfullmäktigen rätt att sköta dina ekonomiska angelägenheter ska hen i början av sitt uppdrag lämna in en förteckning över din egendom till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du vill att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller någon annan aktör i övrigt övervakar intressebevakningsfullmäktigens verksamhet, ska du särskilt ange detta i intressebevakningsfullmakten.

När intressebevakningsfullmäktigens uppdrag upphör ska hen lämna in en slutredovisning till den som i fortsättningen förvaltar fullmaktsgivarens egendom. I slutredovisningen antecknar intressebevakningsfullmäktigen bland annat fullmaktsgivarens tillgångar, skulder och transaktioner. Om du vill kan du dock befria intressebevakningsfullmäktigen från denna skyldighet. I så fall ska du skriva in i intressebevakningsfullmakten att intressebevakningsfullmäktigen inte behöver göra någon slutredovisning.

Läs mer om övervakningen av den intressebevakningsfullmäktiges agerande på MBD:s webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 5.5.2023

8. Underteckna intressebevakningsfullmakten i närvaro av vittnen 

Skriv ännu plats, datum och din underskrift i slutet av intressebevakningsfullmakten.

Fullmakten ska också undertecknas av två ojäviga vittnen. Ojävighet innebär till exempel att din eller fullmäktigens make eller en nära släkting inte får vara vittne. Observera att en intressebevakningsfullmakt inte är giltig om vittnen är jäviga.

Båda vittnena ska vara närvarande samtidigt som ni undertecknar intressebevakningsfullmakten. Du behöver inte berätta för vittnena vad fullmakten innehåller. Det räcker att de vet vilket dokument det handlar om.

Mer information om jäv finns på MDB:s webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 5.5.2023

Tips: Du kan dessutom ge intressebevakningsfullmäktigen olika anvisningar

Om du vill kan du komplettera din intressebevakningsfullmakt med fritt formulerade anvisningar. I dem kan du berätta närmare för intressebevakningsfullmäktigen hur du vill att dina ärenden ska skötas. Anvisningarna kan gälla till exempel försäljning av din egendom eller användning av dina tillgångar. I anvisningarna kan du till exempel bestämma ett minimipris till vilket intressebevakningsfullmäktigen får sälja din bil. Eftersom intressebevakningsfullmäktigen måste följa anvisningarna är det bra att skriva in dem i ett separat dokument.

Uppdaterad: 5.5.2023