suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Hantering av ärenden med intressebevakningsfullmakt

Gör först en egendomsförteckning och börja bokföra

När fullmakten har bekräftats ska du göra en egendomsförteckning över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom tre månader. Du hittar anvisningar om hur man gör en egendomsförteckning på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Öppnas i ett nytt fönster.

Du ska föra bok över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden. Spara kontoutdrag och andra verifikat. Håll fullmaktsgivarens pengar och annan egendom åtskilda från dina egna tillgångar.  

Uppdaterad: 21.2.2024

Hur kan man sköta ärenden med en fullmakt?

När du sköter fullmaktsgivarens ärenden med olika myndigheter och andra aktörer måste du visa dem Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas beslut om bekräftelse och den intressebevakningsfullmakt som bifogats beslutet. 

Till exempel bankernas, FPA:s och Skatteförvaltningens anställda ser i befolkningsdatasystemet att fullmakten är giltig. De kan dock inte se innehållet i fullmakten i systemet.  

Myndigheter och aktörer har olika anvisningar om hur man kan uträtta ärenden hos dem med fullmakten. Därför bör du alltid höra dig för hos den aktuella aktören hur du bäst uträttar ärenden hos dem.  


Uppdaterad: 18.1.2022

Vilka ärenden kan jag inte sköta med fullmakt?

Det finns vissa ärenden som du som fullmaktshavare inte kan sköta. Du får till exempel inte sälja en fastighet eller ge bort fullmaktsgivarens egendom, om fullmaktsgivaren inte har gett särskilt tillstånd till detta i fullmakten. 

Det kan också uppstå situationer då du är jävig, det vill säga du behöver någon som sköter ett ärende i ditt ställe. Om du och din fullmaktsgivare till exempel är delägare i samma dödsbo kan du inte företräda både dig själv och din fullmaktsgivare samtidigt. 

Du hittar mer information om jäv på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 11.1.2024

Får fullmäktigen ett arvode för skötseln av ärenden?

Som fullmäktig har du rätt till ett skäligt arvode. Fullmaktsgivaren har eventuellt angett hur stort arvodet ska vara i fullmakten. Arvodet betalas med fullmaktsgivarens medel.  

Uppdaterad: 18.1.2022

Vad ska jag göra om fullmaktsgivaren använder pengar hänsynslöst?

Fastställandet av intressebevakningsfullmakten fråntar inte fullmaktsgivaren rätten att sköta sina ekonomiska angelägenheter till exempel med en bank. Om din närstående trots att en intressebevakningsfullmakt har fastställts använder pengar hänsynslöst kan du göra en anmälan om att din närståendes behov av intressebevakning. 

Läs mer om intressebevakning och anmälanÖppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 28.4.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista