suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Ansöka om intressebevakning

Vem kan vara intressebevakare?

En intressebevakare kan vara en privatperson, det vill säga en privat intressebevakare, eller en helt utomstående person, det vill säga en så kallad allmän intressebevakare. Du kan också fundera på om du själv vill vara din närståendes intressebevakare.

En privat intressebevakare kan vara en person som 

  • är lämplig för uppgiften enligt lag
  • och själv har gått med på att ta på sig rollen.

Man kan inte utse en person till intressebevakare som inte går med på att ta på sig uppdraget.

Lämpligheten prövas från fall till fall. Vid bedömningen tar man exempelvis personens kompetens och uppgiftens omfattning i beaktande. Det är viktigt att intressebevakaren kommer bra överens med den som ska få en intressebevakare och kan bevaka dennes intresse oberoende och opartiskt. Intressebevakaren ska kunna handla i enlighet med huvudmannens intresse oberoende av andra närståendes intressen eller eventuella påtryckningar.

I praktiken är den privata intressebevakaren ofta en närstående person. Intressebevakaren behöver dock inte nödvändigtvis vara exempelvis en släkting.

Uppdaterad: 18.4.2023

Hur ansöker man om intressebevakning?

Du kan själv göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om en närstående som är i behov av intressebevakning.Öppnas i ett nytt fönster. Ange i anmälan varför det är nödvändigt att utse en intressebevakare och vilka problem din närstående har med att sköta sina angelägenheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skaffar vid behov ett läkarutlåtande om din närståendes hälsotillstånd.

Din närstående kan även själv ansöka om en intressebevakare hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om hen vill. Det förutsätter att hen förstår vad det innebär att utses till intressebevakare. Om din närstående själv ansöker om förordnande av en intressebevakare ska hen som bilaga till ansökan bifoga ett läkarutlåtande om sitt eget hälsotillstånd. 

I båda fallen kan du föreslå antingen en specifik person eller en allmän intressebevakare som intressebevakare. Om en privatperson föreslås som intressebevakare behöver personens samtycke till uppdraget bifogas som bilaga.

Man kan också ansöka om en intressebevakare hos tingsrätten med en fritt formulerad ansökan.

Uppdaterad: 21.2.2024

Hur går ärendet vidare?

Efter att du har gjort en anmälan om en närstående som är i behov av intressebevakning utreder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om din närstående behöver intressebevakning. Myndigheten kontaktar din närstående och frågar om hens åsikt om det är möjligt med tanke på hens tillstånd. Myndigheten kan också fråga din närståendes make eller maka, barn eller en person som tidigare skött dina närståendes ärenden om deras åsikt. Dessutom kan myndigheten begära utredningar av exempelvis utsökningsmyndigheten, hälso- och sjukvården, banker eller FPA.

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anser att din närstående behöver intressebevakning ansöker den hos tingsrätten om att en intressebevakare ska utses.

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anser att din närstående inte behöver intressebevakning ansöker den inte hos tingsrätten om att en intressebevakare ska utses. Det kan dock fortfarande vara möjligt att få en intressebevakare:

  • Du kan göra en fritt formulerad ansökan direkt till tingsrätten.
  • Situationen kan förändras och intressebevakning kan bli aktuellt senare. I det fallet gör du en ny ansökan.
Uppdaterad: 19.4.2023

Hur kan man sköta ärendena innan intressebevakningen träder i kraft?

Innan intressebevakningsärendet har avgjorts kan man behöva utreda hur en närståendes ärenden kan skötas med hjälp av så kallade lättare alternativ. Information om alternativ finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Ta också reda på om din närstående har obetalda fakturor. Om så är fallet, kontakta fakturautställarna. Berätta för fakturautställaren att ni väntar på ett beslut om intressebevakning och fråga om fakturans förfallodag därför kan flyttas.         

Om din närstående har befullmäktigat dig att sköta hens ärenden med Suomi.fi-fullmakter kan du fortsätta sköta ärendena tills en intressebevakare har förordnats. Om din närstående senare förordnas en intressebevakare, kan en del av de Suomi.fi-fullmakter som tidigare givits åt personen annulleras. Läs mer om fullmakter för personer under intressebevakning. 

Uppdaterad: 11.1.2024

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista