suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens högsta förvaltningsorgan

Finlands statsskick är en konstitutionell republik, där makten tillhör folket. 

De högsta statsorganen i Finland är riksdagen, republikens president och statsrådet, dvs. regeringen. Riksdagen och regeringen har ett parlamentariskt förhållande, dvs. att regeringen måste åtnjuta riksdagens förtroende. 

Riksdagen

Riksdagen utövar den högsta beslutsmakten. I Finland väljer medborgarna bland sig 200 ledamöter till riksdagen för fyra år genom ett direkt, proportionellt och hemligt val. Riksdagens viktigaste uppgifter är att stifta lagar, fatta beslut om statens budget samt godkänna internationella fördrag som gäller Finland.

Riksdagen, som utövar den lagstiftande makten, utövar kontroll över regeringen, som i sin tur innehar den högsta verkställande makten. Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. 

Regeringen

Statsministern och ett behövligt antal andra ministrar bildar statsrådet, som vanligtvis kallas regeringen. Ministrarna leder sina ministerier och deras verksamhetsområden.

Regeringen utövar den högsta verkställande makten och leder utrikespolitiken tillsammans med presidenten. Dessutom bereder den statens budget och lagförslag om riksdagen godkänner. 

Presidenten

Republikens president väljs för sex år genom ett direkt val som vid behov består av två omgångar. Samma person kan väljas högst för två perioder i följd.

Presidenten stadfäster lagar och statens budget vilka riksdagen har godkänt. Presidenten utnämner statsministern som riksdagen valt och därefter ministrar i enlighet med statsministerns förslag samt de viktigaste tjänstemännen. Presidenten leder utrikespolitiken i samarbete med statsrådet. Presidenten är försvarsmaktens överbefälhavare.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.6.2017