suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens regionförvaltning

Statens regionförvaltningsmyndigheter är ämbetsverk som styrs av ministerierna: regionförvaltningsverken (RFV) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Regionförvaltningsverket främjar regional likabehandling genom att svara för lagstiftningsmässiga verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom regionerna.

Regionförvaltningsverkens uppdrag består till exempel av

  • styrning av och tillsyn över social- och hälsovården
  • styrning av och tillsyn över samt tillstånd för privata producenter av social- och hälsotjänster
  • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt tillhörande tillsyn, förhindrande av alkoholskador
  • tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet
  • tillstånds- och ersättningsärenden enligt miljöskydds- och vattenlagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar regional utveckling genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom sin region. Centralerna främjar utvecklingen av en god livsmiljö och näringslivets konkurrenskraft.

NTM-centralernas uppgifter består av till exempel

  • rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag
  • landsvägsunderhåll, vägprojekt, trafiktillståndsärenden, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och skärgårdstrafik
  • stöd i sysselsättningsfrämjande syfte och arbetskraftsutbildning
  • miljövård, styrning av områdesanvändning och byggande, naturvård, uppföljning av miljöns tillstånd, utnyttjande och skötsel av vattenresurserna.

Övriga regionförvaltningsmyndigheter

Övriga regionförvaltningsmyndigheter är bland annat landskapsförbunden, som är lagstadgade samkommuner. De verkar som myndigheter med uppgift att sköta regional utveckling och landskapsplanläggning och är sålunda de främsta planerings- och intressebevakningsinstanserna i landskapen.

På Åland är regionförvaltningsmyndigheten Statens ämbetsverk på Åland.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.6.2017