suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här fungerar den offentliga förvaltningen

Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna, statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen. Landskapen, välfärdsområdena, kommunerna och deras myndigheter har ett nära samarbete med statens region- och lokalförvaltningsmyndigheter.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Statens högsta förvaltningsorgan

De högsta statsorganen i Finland är riksdagen, republikens president och statsrådet, dvs. regeringen.

Domstolarna

Domstolarna utövar självständig dömande makt. De avgör vad som är lagenligt i ett enskilt ärende.

Finland som en del av Europeiska unionen

Finland är ett av Europeiska unionens medlemsländer. Om vissa frågor beslutar EU-länderna tillsammans.

Statens centralförvaltning

Statens centralförvaltning består av ministerierna och de riksomfattande ämbetsverken och inrättningarna inom deras förvaltningsområden.

Statens regionförvaltning

Statens regionförvaltningsmyndigheter är regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Statens lokalförvaltning

Statens lokalförvaltningsuppgifter handhas av till exempel polisinrättningarna, skattebyråerna och arbets- och näringsbyråerna.

Kommunerna och kommunalförvaltningen

Grundlagen garanterar självstyre och beskattningsrätt åt kommunerna. Kommunerna anordnar den lagstadgade basservicen för kommuninvånarna.

Välfärdsområde

Välfärdsområdet producerar inom sitt eget område social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster.

Självstyre

Utöver kommunerna är andra samhällen eller organisationer med självstyre är Åland, kyrkorna och de religiösa samfunden samt universiteten.

Statens affärsverksamhet

Finska staten är ägare i några tiotals företag. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli svarar för statens ägarstyrning.

Medelbar offentlig förvaltning

Medelbar offentlig förvaltning är organisationer som inte är myndigheter men som tar hand om offentliga uppgifter eller utövar offentlig makt.

Tjänstemannens rättigheter och skyldigheter

Tjänstemän är personer som arbetar i ett tjänsteförhållande hos staten, en kommun eller ett annat offentligrättsligt organ.