suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finland som en del av Europeiska unionen

Europeiska unionen är ett förbund mellan stater. Finland är ett av Europeiska unionens medlemsländer. Medlemskapet innebär att en stor del av de beslut som också gäller Finland fattas i EU:s organ, dit även Finland skickar representanter för att bereda och fatta beslut. Om vissa frågor beslutar EU-länderna i regel tillsammans, medan varje medlemsland fattar sina egna beslut om andra frågor.
 
Till Europeiska unionens exklusiva behörighet hör tull- och handelspolitik, konkurrenslagstiftning samt finanspolitik i de länder som har euro som valuta. I dessa frågor har medlemsländerna överlåtit sin beslutsmakt till unionens gemensamma organ. Unionen har även en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Finland påverkar beslutsfattandet som medlem

Länderna i unionen beslutar sinsemellan om bland annat lantbruksstöd samt villkoren för rörlighet av personer, tjänster, varor och pengar inom unionen. Till exempel ska alla medlemsländer följa de föreskrifter som medlemsländerna tillsammans har beslutat om när det gäller förpackningspåskrifter på varor som säljs till konsumenter. 
 
Lagar som gäller socialskyddet kommer dels från EU och dels stiftas de nationellt. Även många frågor rörande trafik och miljö beslutas gemensamt. Finland påverkar för sin del besluten i EU:s organ.
 
Ärenden som helt beslutas i Finland är till exempel markanvändning, sysselsättningspolitik, utbildningsinnehåll, storleken på pensioner samt ordnande av social- och hälsovårdstjänster.

En EU-förordning åsidosätter landets egen lag

I EU-lagstiftningen finns bestämmelser på olika nivåer. Den starkaste är en förordning. Den binder som sådan alla medlemsländer. Om förordningen står i strid med en nationell lag, åsidosätter förordningen landets egen lag.
 
Ett direktiv är en lagstiftningsanvisning som förpliktar medlemslandet att ändra sin egen lag så att den stämmer överens med direktivet. Finland får enligt egen prövning bestämma hur direktivet verkställs i praktiken.
 
Unionen kan även fatta bindande beslut som gäller ett eller flera länder. Kommissionen har bland annat beslutat om myndighetssamarbete för bekämpning av terrorism. Dessutom kan unionen ge rekommendationer och utlåtanden som medlemsländerna kan följa om de önskar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.6.2017