suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänstemannens rättigheter och skyldigheter

Tjänstemän är personer som arbetar i ett tjänsteförhållande hos staten, en kommun eller ett annat offentligrättsligt organ.
 
Statstjänstemännen arbetar på ministerier och statliga ämbetsverk och även till exempel poliser, gränsbevakningsmän och tullmän är statstjänstemän. Kommunala tjänsteinnehavare är till exempel lärare samt läkare, sjukskötare och närvårdare som arbetar i tjänster inom den kommunala social- och hälsovården.
 
Dessutom arbetar tjänstemän till exempel i riksdagen, den evangelisk-lutherska kyrkan samt inom den medelbara offentliga förvaltningen, som i Finlands Bank. Både staten och kommunerna har också personal i arbetsförhållande.

Hur tillsätts en offentlig tjänst?

En tjänst ska i regel lediganslås offentligt, men till exempel tidsbundna tjänsteförhållanden såsom vikariat kan i vissa fall tillsättas utan ett offentligt ansökningsförfarande. Genom lag kan det även föreskrivas separat att vissa tjänster tillsätts utan ett offentligt ansökningsförfarande.
 
Den mest kompetenta sökanden som uppfyller behörighetskraven och andra krav som ställs av uppgiften ska väljas till tjänsten. Alla typer av diskriminering på grund av ålder, kön eller andra orsaker är förbjudna när tjänsten tillsätts.
 
Arbetsgivaren kan förutsätta att den som väljs till tjänsten ger en utredning över sitt hälsotillstånd och till exempel när det gäller den högsta statliga tjänstemannaledningen en utredning av ägande, förmögenhet och andra bindningar. Dessa kan ha en inverkan på skötseln av tjänsten. Om tjänstemannen till exempel har ett annat arbete som bisyssla, ska han eller hon anmäla det eller eventuellt be om tillstånd för det av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan, om den anses skada tjänsteutövningen.

Offentlig makt ska utövas ansvarsfullt

Eftersom en tjänsteman i sitt arbete utövar offentlig makt, har han eller hon en ovillkorlig skyldighet att följa lagen samt handla opartiskt, oberoende och jämlikt. Tjänstemannen omfattas bland annat av tystnadsplikt. Medborgarna har rätt att överklaga myndighetsbeslut som gäller dem och anföra klagan om till exempel tjänstemäns handlingar som de upplever att är felaktiga.
 
Medborgarna har rätt att få uppgift om en offentlig myndighetshandling eller annan upptagning. I Finland omfattas alla myndighetsbeslut av offentlighetsprincipen och är offentliga om det inte har stadgats att de är sekretessbelagda. Uppgiften om handling kan fås genom att göra en offentlighetsbegäran enligt offentlighetslagen.

Tjänstemannens skyldigheter i arbetet och på fritiden

Tjänstemannen omfattas av tjänsteansvar, dvs. ett mer vidsträckt och strängare rättsligt ansvar för arbetet och dess följder. Om en tjänsteman försummar eller bryter mot sin tjänsteplikt, kan tjänstemannen bli straffrättsligt ansvarig för sina handlingar. Förutom myndigheten har även tjänstemannen själv skadeståndsansvar för skador som uppstått på grund av felet eller försummelsen.
 
Tjänstemannen får inte missbruka sin makt. Tjänstemannen får inte heller ta emot till exempel ekonomiska förmåner som kan påverka oberoendet vid tjänsteutövningen.
 
På fritiden har tjänstemannen rätt att delta i samhällelig verksamhet och till exempel delta i föreningar och politiken. Tjänstemannen är emellertid också tjänsteman utanför arbetstid: som privatperson ska han eller hon uppträda så att medborgarnas förtroende för honom eller henne eller den myndighet som tjänstemannen representerar inte äventyras.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 28.1.2019