suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lagstiftning och rättssäkerhet

Den folkvalda riksdagen stiftar de lagar som reglerar det finländska samhället. Riksdagen får största delen av lagförslagen i form av regeringspropositioner. På Åland stiftar lagtinget lagar på de områden som hör till självstyrelsen. Varje myndighet ska bygga sitt beslutsfattande och sin verksamhet på lag. Man kan yrka på ändring i ett myndighetsbeslut och överklaga beslutet genom besvär. Man kan också anföra ett klagomål över myndighetens verksamhet.

Personuppgifter och behandlingen av dem

Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras till en person, till personens familj eller till någon som lever i gemensamt hushåll med personen. Namn, personbeteckning och adress är exempel på personuppgifter.

Så här överklagar du en myndighets beslut

Om du anser att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut kan du yrka på ändring i det genom att överklaga genom besvär.

Så här gör du ett klagomål

Om du anser att en myndighet har förfarit felaktigt kan du anföra ett klagomål.