suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kommunerna och kommunalförvaltningen

Det finns strax över 300 kommuner i Finland. Grundlagen garanterar självstyre och beskattningsrätt åt kommunerna. 

Staten har endast med vissa begränsningar rätt att ingripa i samfund med självstyre. Staten kan delta i beslutsfattandet om ordnandet av den kommunala basservicen genom att till exempel stifta lagar.

Kommunerna beslutar självständigt om sin skattesats, men de får också en andel av samfundsskatten som riksdagen beslutar om. Dessutom stöder staten kommunernas ekonomi genom att bevilja statsbidrag till olika ändamål i enlighet med statsandelssystemet.

Kommunerna och myndigheter som hör till kommunalförvaltningen har i praktiken ett nära samarbete med statens region- och lokalförvaltningsmyndigheter.

Förvaltningen i kommunerna

Kommunernas verksamhet styrs av det politiska beslutsfattandet. Kommunens högsta beslutande organ är fullmäktige, vars ledamöter väljs av röstberättigade kommuninvånare genom allmänna och lika kommunalval som anordnas vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöterna till kommunstyrelsen som har i uppgift att bereda fullmäktiges beslut och verkställa dem.

Fullmäktige väljer också nämnderna som leder produktionen av offentliga tjänster i kommunen. Namnen på nämnderna och omfattningen av deras verksamhet varierar från kommun till kommun. De vanligaste nämnderna är bildningsnämnden och planläggningsnämnden. 

Kommunernas uppgifter

Kommunerna anordnar viss basservicen för kommuninvånarna. Basservicen finansieras i regel genom kommunalbeskattningen och statsandelar samt med avgifter som debiteras för servicen.

Till den viktigaste basservicen hör

  • undervisnings- och kulturtjänster, som småbarnsfostran, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, bibliotekstjänster och ungdomsarbete
  • teknisk service, som byggnadstillsyn, miljöskydd, byggande av vägar och övrig infrastruktur, vattenförsörjning och avfallshantering. 

Av kommunerna ordnar endast Helsingfors stad social- och hälsovårdstjänster för sina invånare. På andra orter ansvarar välfärdsområdena för social- och hälsovårdstjänsterna.

Samkommuner och landskapsförbund

Ofta är det mest ekonomiskt att producera kommunal basservice i samarbete med andra kommuner, sammanslutningar eller företag. I en samkommun producerar kommuner tjänster tillsammans. En samkommun inrättas i synnerhet av små kommuner.

Samkommunerna samarbetar exempelvis inom miljö- och säkerhetstjänster.

Social- och hälsotjänsterna samt räddningsväsendets tjänster produceras av välfärdsområdena och i Helsingfors av Helsingfors stad.

Landskapsförbund är lagstadgade samkommuner, som regionens kommuner ska vara medlemmar i. Förbunden har två lagstadgade huvuduppgifter, regionutveckling och landskapsplanläggning. Kommunerna har även samarbete utanför samkommunerna och landskapsförbunden.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.12.2022