suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hur anför man ett klagomål

Om du misstänker att en myndighet har förfarit lagstridigt, börja med att påpeka det direkt till myndigheten. Om saken inte rättas till på detta sätt, be myndigheten uppgifter om vart ett klagomål ska riktas. Vidta åtgärderna så snart som möjligt. Ärenden som är äldre än två år tas i regel inte längre upp till behandling.

De som tar emot klagomål har ofta ett webbformulär för klagomål. Där bör du fylla i alla obligatoriska fält och bifoga bilagor enligt anvisningarna. 

Ett klagomål kan också formuleras fritt. 

  • I klagomålet ska du ange
  • ditt namn och din adress
  • ditt telefonnummer och din e-postadress, om du har en
  • vems eller vilken myndighets agerande du vill klaga på.

Din text bör ge svar på följande frågor:

  • Vad handlar klagomålet om? Vilken tjänsteinnehavare eller vilken myndighet anser du har förfarit på ett klandervärt eller till och med olagligt sätt? Var, när och hur skedde detta?
  • Varför anser du att situationen eller det skedda blev fel eller strider mot lag?
  • Håller du på att söka ändring i saken via någon annan myndighet? Har ärendet aktualiserats vid en domstol? Har du gjort en brottsanmälan?
  • Hurdan dokumentbevisning eller annat material har du som stöd för din syn? Hänger ärendet samman med andra myndigheter eller personer som vid behov kan ge ytterligare information?

Bifoga kopior av dokument till klagomålet, och också till exempel sådana ljudinspelningar eller bilder som kan ha betydelse för handläggningen av klagomålet. Följ anvisningarna om filformat och dataöverföring. När alla behövliga bilagor är med från första början går behandlingen snabbare.

Anonyma klagomål behandlas inte. 
 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.6.2017