suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här gör du ett klagomål

Om du anser att en myndighet har förfarit felaktigt kan du anföra ett klagomål. Ett klagomål kan gälla en enskild tjänsteinnehavares eller tjänstemans agerande eller myndigheten som en helhet.

Klagomål handläggs av myndigheter som står ovanför den som är föremål för klagan och deras egna tillsynsorgan, statens regionförvaltningsverk, statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman. Den myndighet som avgör ett klagomål redogör i sitt beslut för om det anses att den som varit föremål för klagomålet har handlat korrekt eller inte.

Ett klagomål kan ge påföljder för myndigheten men leder i sig inte till hävning av ett omtvistat beslut eller till skadestånd. De beslut som myndigheten och rätten tagit i ärendet fortfarande i kraft. I dessa ska ändring sökas separat.

Se innehåll relaterat till ämnet:

När kan man anföra ett klagomål över en myndighets verksamhet

Om du anser att en myndighet har förfarit felaktigt kan du anföra ett klagomål.

Exempel på ämnen för klagomål

Klagomålen har anförts över såväl enskilda tjänstemän och tjänsteinnehavare som organisationers handlande.

Hos vem kan klagomål anföras

Fråga vem som handlägger klagomål av den myndighet som klagomålet gäller. Myndigheterna är skyldiga att meddela vart ett klagomål ska riktas.

Hur anför man ett klagomål

Om du beslutar att anföra ett klagomål, vidta åtgärder så snabbt som möjligt.

Hur handläggs ett klagomål

Myndigheten handlägger ett klagomål på det sätt som bestämts i lag. Den har också befogenhet att låta bli att behandla ett klagomål.

Vad kan ett klagomål leda till

Ett klagomål kan leda till exempel till förvaltningsmässig styrning, en anmärkning, en begränsning av rätten att utöva yrke eller till och med en begäran om undersökning till polisen.