suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter och behandlingen av dem

Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan hänföras till en person, till personens familj eller till någon som lever i gemensamt hushåll med personen. Personbeteckning är ett identifieringssätt som individualiserar medborgarna bättre än enbart namnet.

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, utlämnande, lagring, ändring, samkörning och förstöring.

Det rikstäckande befolkningsdatasystemet innehåller basuppgifter om finska medborgare samt om utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Personbeteckning

Personbeteckningen är ett identifieringssätt som individualiserar medborgarna bättre än enbart namnet.

Behandling och utlämnande av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas i fråga om dem, såsom insamling, utlämnande, ändring och förstöring.

Förbud mot att lämna ut personuppgifter

Du har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige för ett personregister att lämna ut dina personuppgifter eller andra uppgifter om dig.