suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Pensionsskyddscentralen

Alternativt namn PSC

Till Pensionsskyddscentralens kunder hör bland annat arbetstagare, arbetsgivare, företagare, arbetspensionsanstalter, myndigheter, beslutsfattare, forsknings- och utbildningsinstitutioner samt media.

Pensionsskyddscentralen tillhandahåller allmän rådgivning i arbetspensionsärenden och övervakar att arbetsgivarna och företagarna har tecknat arbetspensionsförsäkringen. Vid behov avgör den om lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare ska tillämpas i ett visst fall. Pensionsskyddscentralen är också ett internationellt förbindelseorgan. Pensionsskyddscentralen förmedlar alla i Finland bosatta personers ansökningar om utländsk pension till utlandet, då ansökningarna gäller pension från EU- och EES länderna, Schweiz eller de länder med vilka Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet. Dessutom avgör Pensionsskyddscentralen om den finländska sociala tryggheten ska tillämpas på personer som arbetar i ett EU/EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet.

Till Pensionsskyddscentralens uppgifter hör också att administrera arbetspensionssystemets centralregister, forskning, statistikföring och ansvarsfördelningen mellan arbetspensionsbolag. Därtill producerar Pensionsskyddscentralen planerings-, utbildnings och informationstjänster och stöder beredningen av författningar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Partitorgsgränden 5
00580 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0116415-4

Telefon
Telefonväxel
+358 02941120 
(lna/msa)

Webbsida
Pensionsskyddscentralens webbplats
www.etk.fi/sv

Webbsida
Arbetspension.fi
www.tyoelake.fi/sv

Postadress
Pensionsskyddscentralen
00065 Pensionsskyddscentralen