suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för att förebygga hälsorisker som beror på arbetet och för att trygga och främja de anställdas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Förebyggande företagshälsovård och företagshälsovård som upprätthåller arbetsförmågan omfattar alla anställda oberoende av anställningsform. Den förebyggande företagshälsovården kan omfatta nyanställningsundersökningar och periodiska hälsoundersökningar. I uppgifter som medför särskild risk för sjukdom görs också lagstadgade hälsoundersökningar.

Företagshälsovården kan ordnas på arbetsplatsens egen företagshälsovårdsstation eller köpas av en privat eller kommunal tjänsteproducent.

Företagshälsovården utreder hälsoriskerna på arbetsplatsen, gör hälsoundersökningar, informerar personalen och arbetsgivaren om de hälsorisker arbetet medför samt kommer med åtgärdsförslag för att förbättra sundheten och säkerheten i arbetet.

Företagshälsovården kan också innefatta sjukvård.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 9.4.2018