suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Regler för arbetslivet

I kollektiv- och tjänstekollektivavtal avtalas om minimilöner och allmänna anställningsvillkor, till exempel arbetstider och rätt till utbildning. Exempelvis distansarbete, alterneringsledigheter, deltidsarbete eller deltidspension ger flexibilitet i arbetslivet.

Arbetsavtal och utbetalning av lön

I arbetsavtalet kommer du och din arbetsgivare överens om hur arbetet ska utföras och vilken lön som ska betalas för det.

Arbetstid, semester och ledigheter

Ordinarie arbetstid är högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka.

Olika sätt att arbeta

Du kan arbeta som anställd, som hyrd arbetstagare och som företagare.

Uppgiftsskydd i arbetslivet

Arbetsgivaren får behandla endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med tanke på ditt anställningsförhållande.

När anställningen upphör

Information om uppsägningar, permittering och andra situationer när anställningen upphör.

Avtal om anställningsvillkor och samarbetsförfarande på arbetsplatsen

Det arbetsavtal du ingår med din arbetsgivare ska följa kollektivavtalet i branschen.

Arbetarskydd och arbetssäkerhet

Din arbetsgivare är skyldig att sörja för din säkerhet och hälsa i arbetet, ordna företagshälsovård och bemöta arbetstagare opartiskt och likvärdigt.