suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

Om en närstående avlider utomlands

Var får jag hjälp och råd?

Om din närstående har avlidit utomlands får du råd av Finlands beskickning om hur begravningen, kremeringen och transporten ska ordnas. Beskickningarnas kontaktuppgifter finns på webbplatsen Finland utomlandsÖppnas i ett nytt fönster..

Kontakta din närståendes försäkringsbolag och ta reda på om hen hade en försäkring som täcker hemtransport.

Om den avlidne transporteras till Finland, ordnas transporten vanligtvis av begravningsbyrån på uppdrag av en anhörig.

Också emigrant- och turistprästerna inom kyrkans arbete bland utlandsfinländareÖppnas i ett nytt fönster. kan ge råd i frågor som rör dödsfall.

Det är den närståendes uppgift att sköta om många praktiska frågor, såsom resebagage, att tömma en eventuell bostad eller stänga bankkonton. Man kan ingå avtal med ett lokalt ombud eller juridisk byrå för att sköta ärendena. Kontaktuppgifter till lokala juridiska byråer kan fås från Finlands beskickning.

Uppdaterad: 12.5.2023

Hur informeras de anhöriga om dödsfallet?

Ett dödsfall som inträffar utomlands konstateras av en lokal läkare eller den lokala polisen. Dödsorsaken undersöks och den avlidne behandlas med iakttagande av lagstiftningen i det aktuella landet.

Den lokala myndigheten eller sjukhuset anmäler dödsfallet till Finlands beskickning. Beskickningen kan också informeras av till exempel en reseguide eller en lokal begravningsbyrå. Beskickningen informerar Finlands utrikesministerium som förmedlar informationen till polisen i den avlidnes hemort. Polisen informerar den avlidnes anhöriga om dödsfallet, om inte de anhöriga redan fått informationen på något annat sätt.

Uppdaterad: 12.5.2023

Vilka anmälningar måste göras efter ett dödsfall som inträffat utomlands?

Ett dödsfall som inträffat utomlands ska meddelas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata så att information om dödsdagen kan föras in i Finlands befolkningsdatasystem. Om den avlidne var finsk medborgare kan anmälan också göras till Finlands beskickning.

Bifoga den ursprungliga dödsattesten eller ett befolkningsregisterutdrag, som fåtts av den utländska myndigheten, på vilket informationen om dödsfallet framgår. I vissa fall måste ett dokument som fåtts i ett annat land legaliseras eller översättas. Legalisering innebär att det säkerställs att den som utfärdat handlingen har rätt att utfärda den.

Anvisning om legalisering och översättning av utländska handlingar på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplatsÖppnas i ett nytt fönster.

De anhöriga kan om de vill avtala med en lokal begravningsbyrå om anskaffande av en officiell dödsattest samt om översättning och legalisering av denna.

Uppdaterad: 12.5.2023

Om den avlidne begravs i Finland

Man kan begrava den avlidne i Finland eller utomlands. Om den avlidne begravs i Finland sköter en begravningsbyrå som valts av de anhöriga eller försäkringsbolaget om att ordna transporten. Både en utländsk och en finländsk begravningsbyrå kan delta i transporten, de avtalar om arrangemangen sinsemellan. Begravningsbyrån som ordnar begravningen måste inte vara densamma som ordnar transporten.

Den avlidne kan transporteras till Finland i en kista eller urna. I varje fall är det bra om den anhöriga eller begravningsbyrån kontaktar polisen på den avlidnes senaste hemort eller polisen på den ort där den avlidne kommer att begravas.

Dödsorsaken utreds i landet där dödsfallet ägde rum. Överlåtandet av den avlidne med tillhörande dokument är ett intyg på att den avlidne får begravas. Något separat begravningstillstånd behövs inte.

När en avliden transporteras från ett land till ett annat följs alltid lagstiftningen i det land som resan börjar i. Det är till exempel inte tillåtet i alla länder att överlåta en kista eller en urna till en privatperson för transport.

Uppdaterad: 12.5.2023

Om den avlidne begravs utomlands

Om den avlidne begravs utomlands får de anhöriga hjälp med begravningsarrangemangen av en lokal emigrant- och turistpräst. Information om jordfästning utomlands hittar du på evangelisk-lutherska kyrkans webbplatsÖppnas i ett nytt fönster..

Olika länder har olika seder och bruk samt lagar vad gäller begravning. Jämfört med Finland kan det till exempel finnas skillnader i hur snart efter dödsfallet man brukar hålla begravningen.

Uppdaterad: 12.5.2023

Vem betalar för transporten eller begravningen?

Om den avlidne hade en försäkring som täcker hemtransport står försäkringsbolaget för kostanden. Reseförsäkringar täcker vanligtvis transport från utlandet till den avlidnes hemort i Finland eller begravningskostnader utomlands. Försäkringsbolaget sköter även om att ordna transporten.

Om den avlidne inte hade någon försäkring som täcker hemtransport svarar dödsboet eller de anhöriga för kostnaderna. Transporten kan vara dyr.

Om den avlidne transporteras till Finland på order av de finska myndigheterna betalas transportkostnaderna med offentliga medel.

Uppdaterad: 12.5.2023

Vad händer om de anhöriga inte sköter begravningen eller transporten?

Om de anhöriga inte sköter begravningen, kremeringen eller transporten av den avlidne till Finland, tar beskickningen kontakt med den lokala myndigheten. I sådana fall ska den avlidne begravas eller kremeras enligt lokal praxis.

Om den avlidne saknar tillgångar och försäkringar och de anhöriga inte betalar för begravning eller hemtransport ser de lokala myndigheterna till att den avlidne begravs i en grav för okända.

Uppdaterad: 12.5.2023

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 12.5.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista