suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en närstående avlider

Begravning

Vem ordnar begravningen?

Vanligtvis ordnas begravningen av den avlidnes

 • make/maka eller sambo
 • arvtagare
 • annan närstående
 • en vän.

Den som den avlidne under sin livstid önskade att ska ta hand om begravningsarrangemangen är i första hand ansvarig för uppgiften. De närstående kan inleda begravningsarrangemangen genast när de blivit informerade om dödsfallet.

De närstående kan ordna begravningen själva eller köpa tjänsten helt eller delvis av en begravningsbyrå. Man kan även be begravningsbyrån om information om olika alternativ.

Om den avlidne inte hade några närstående som kan sköta begravningsarrangemangen går ansvaret för att ordna begravningen över till den avlidnes hemkommun.

Om de anhöriga har olika åsikter och inte kan komma överens om arrangemangen, avgör tingsrätten vem som ska ordna begravningen.

Uppdaterad: 27.4.2023

Respektera den avlidnes önskemål

Den avlidnes åskådning och önskemål i fråga om begravning, kremering och hantering av askan ska respekteras.

Beakta den avlidnes önskemål framför allt vad gäller följande:

 • valet mellan kistbegravning eller kremering
 • valet av begravningsplats
 • religiös eller annan åskådning vid begravningsförrättningen
 • platsen för minnesstunden och vad som serveras
 • vem som bjuds in att delta.

De som ordnar begravningen kan avvika från sådana av den avlidnes önskemål som skulle vara orimligt svåra eller, sett till dödsboets tillgångar, för dyra att förverkliga.

Vid gravsättning ska man även följa begravningslagen.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 30.11.2023

Begravningens budget och kostnader

När ni börjar planera begravningen bör ni som delägare i dödsboendet sinsemellan komma överens om

 • hur mycket pengar som finns att använda för begravningen
 • hur många gäster man vill bjuda.

Begravningskostnaderna betalas med den avlidnes, dvs. dödsboets medel.

Förvara kvitton för kostnader som du betalat själv och som betalats från dödsboets konto för bouppteckningen. Kostnaderna kan ersättas med dödsboets tillgångar efter bouppteckningen och innan arvsskiftet.

Uppdaterad: 27.4.2023

Kom överens med begravningsbyrån om uppgifterna

När ni ordnar begravningen är det bra att på förhand komma överens om vilka tjänster som beställs av begravningsbyrån och vad som de anhöriga sköter själva. De anhöriga kan köpa hela tjänsten från en begravningsbyrå eller be om information om olika alternativ om de själva vill sköta en del av arrangemangen. Man kan avtala om gravplats och platsen där man ordnar jordfästningen eller avskedsceremonin direkt med församlingen som verkar på kommunens område.

De anhöriga kan köpa en begravningsbyrås tjänster var som helst i Finland. Välfärdsområdet och polisen kan använda tidigare avtalade begravningsbyråtjänster för till exempel transport av den avlidne, men de anhöriga kan själva bestämma vem de vill köpa tjänsterna av.

Till begravningsbyråns uppgifter hör vanligtvis

 • att klä den avlidne och lägga hen i kistan
 • nödvändiga transporter.

Om de anhöriga så önskar kan de också själva klä den avlidne.

Uppdaterad: 10.5.2023

Val av begravningssätt

De anhöriga ska respektera den avlidnes övertygelse och önskemål vid valet av begravningssätt. Den avlidnes kropp ska gravsättas eller kremeras utan onödigt dröjsmål.

De vanligaste begravningssätten är kistbegravning och kremering.

Uppdaterad: 27.4.2023

Begravningens program och minnesstund

En kyrklig minnesstund kan ordnas i

 • kyrkan
 • begravningskapell
 • sjukhuskapell eller
 • vid graven.

Minnesstunden är liknande oavsett om man valt kistbegravning eller kremering för den avlidne.

Vid jordfästning följs en ordning i enlighet med kyrkohandboken.

Minnesstunden och begravningen kan förlöpa på olika sätt i olika religiösa samfund.

För personer som inte hör till kyrkan ordnas jordfästningen eller avskedsceremonin huvudsakligen på samma sätt, med respekt för den avlidnes önskemål.

Uppdaterad: 27.4.2023

Checklista för den som ordnar begravning

De närstående kan ordna begravningen själva eller köpa tjänsten helt eller delvis av en begravningsbyrå.

Bra att komma ihåg:

 • Ta reda på om den avlidne hade upprättat ett begravningstestamente eller annars uttryckt sina önskemål. Respektera önskemålen så långt det är möjligt.
 • Ta reda på hur mycket pengar det är möjligt att använda för begravningen och gör upp en budget.
 • Om den avlidne hörde till kyrkan eller något annat trossamfund, kom överens om tidpunkten för ceremonin och innehållet i den med samfundet. För begravningen av en person som inte hört till ett trossamfund kan de anhöriga planera en önskad ceremoni.
 • Ta reda på vilka uppgifter de närstående sköter själva och vilka tjänster som köps av begravningsbyrån. Förutom en kista och en eventuell urna behöver den avlidne förberedas för kistan och transporter ordnas.
 • Skaffa en gravplats för kistan eller urnan.
 • Meddela begravningsdatumet till alla som önskas delta.
 • Kom överens om vilka som ska bära kistan, om kistan ska bäras.
 • Beställ blommor samt serveringen och programmet för en eventuell minnesstund.
 • Kom överens om gravstenen eller minnesplattan med begravningsbyrån eller stenhuggeriet.
 • Avtala om gravskötseln med den som upprätthåller begravningsplatsen.

Spara kvitton på inköp för bouppteckningen. Kvitton kan också behövas vid en eventuell delning av egendomen och ett eventuellt arvskifte.

Uppdaterad: 27.4.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista