suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av dödsfall utomlands i befolkningsdatasystemet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om en närstående till dig avlider utomlands ska dödsfallet anmälas till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får anmälan och ett officiellt intyg över att personen avlidit, registreras dödsfallet i befolkningsdatasystemet. Vid behov begär myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en tilläggsutredning för att göra regist ...

Gör så här

  • Anmäl dödsfallet till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om den avlidne är finsk medborgare kan du också göra anmälan till närmaste finska beskickning.
  • Lämna in den dödsattest (i original) som myndigheten i utlandet utfärdat. I fråga om de nordiska länderna och Estland godkänns som intyg också ett utdrag ur befolkningsregistret av vilket uppgifterna om dödsfallet framgår. Utdraget utfärdas av myndigheterna och utdrag från Estland ska vara på engelska.
  • Det rekommenderas att en kopia av den avlidnes pass fogas till anmälan.
  • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna. Se den separata anvisningen för legalisering.

För vem och på vilka villkor

För att uppgifterna om dödsfallet ska kunna registreras förutsätts att den avlidnes identitet kan fastställas och att en tillförlitlig, officiell dokumentutredning över dödsfallet visas för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/1991)

Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna (27/2004)

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019