suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av dödsfall utomlands i befolkningsdatasystemet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om en närstående till dig avlider utomlands ska dödsfallet anmälas till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får anmälan och ett officiellt intyg över att personen avlidit, registreras dödsfallet i befolkningsdatasystemet. Vid behov begär myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en tilläggsutredning för att göra registeranteckningen.

När uppgiften om dödsfallet har registrerats i befolkningsdatasystemet skickas ett utdrag ur befolkningsdatasystemet till dig. Om myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte antecknar de uppgifter du meddelat i befolkningsdatasystemet, får du ett beslut om detta. Du kan hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära omprövning av beslutet gällande registeranteckningen inom 30 dagar från det att du delgivits beslutet. Till beslutet fogas anvisningar om hur du begär omprövning.

Finska medborgare som bor i Sverige:

Från Sverige förmedlas uppgifter om dödsfallet i tjänsteväg till Finlands befolkningsdatasystem. Om personen är både finsk och svensk medborgare betraktar Sverige personen endast som egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. I fråga om personer med dubbelt medborgarskap måste alltså en anmälan göras.

Gör så här

  • Anmäl dödsfallet till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om den avlidne är finsk medborgare kan du också göra anmälan till närmaste finska beskickning.
  • Lämna in den dödsattest (i original) som myndigheten i utlandet utfärdat. I fråga om de nordiska länderna och Estland godkänns som intyg också ett utdrag ur befolkningsregistret av vilket uppgifterna om dödsfallet framgår. Utdraget utfärdas av myndigheterna och utdrag från Estland ska vara på engelska.
  • Det rekommenderas att en kopia av den avlidnes pass fogas till anmälan.
  • Det kan vara nödvändigt att legalisera eller översätta handlingarna. Se den separata anvisningen för legalisering.

För vem och på vilka villkor

För att uppgifterna om dödsfallet ska kunna registreras förutsätts att den avlidnes identitet kan fastställas och att en tillförlitlig, officiell dokumentutredning över dödsfallet visas för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/1991)

Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna (27/2004)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019