suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkursen förfaller och offentlig utredning

En konkurs kan förfalla om

  • konkursboet har inte tillräckligt med pengar för kostnaderna för konkursförfarandet och ingen borgenär vill betala dem
  • borgenärerna inte skulle få tillräckligt med medel från boet.

Innan boförvaltaren gör en framställning till domstolen om att konkursen ska förfalla, underrättar han eller hon borgenärerna, konkursombudsmannen och ditt företag om saken. Borgenärerna ska besluta om de betalar kostnaderna för att fortsätta det normala konkursförfarandet. Konkursombudsmannen ska överväga om konkursen borde fortsätta som en offentlig utredning.

Om domstolen beslutar att konkursen ska förfalla upphör konkursförfarandet och ditt företag läggs ned. Om det är fråga om ett aktiebolag raderar Patent- och registerstyrelsen det automatiskt ur handelsregistret. Har företaget en annan bolagsform ska du anmäla ärendet till handelsregistret.

Ett konkursbo som förfaller kan ha lite tillgångar. Då utmäter utmätningsmannen den egendom som inte behövs för att betala kostnaderna för konkursförfarandet och boets övriga skulder.

Offentlig utredning

En konkurs förfaller inte alltid för att det saknas medel, utan den kan fortsätta som en offentlig utredning. Orsaken kan vara att ditt företags verksamhet måste utredas ytterligare. De främst syften med en offentlig utredning är att bekämpa ekonomisk brottslighet och grå ekonomi.

Konkursombudsmannen gör en framställning om offentlig utredning och beslutet fattas av domstolen. Vid en offentlig utredning fortsätter konkursförfarandet under konkursombudsmannens övervakning. Kostnaderna för utredningen betalas med statliga medel till den del konkursboets egna medel inte räcker till.

Konkursombudsmannen utser en offentlig utredare, som ofta är den person som ursprungligen var konkursens boförvaltare. Den offentliga utredaren sköter konkursboets förvaltning och praktiska ärenden. Konkursombudsmannen och den offentliga utredaren kommer överens om hur den offentliga utredningen ska genomföras.

Den offentliga utredningen avslutas när utredaren ger konkursombudsmannen en slutredovisning. Samtidigt läggs ditt företag ned.

En offentlig utredning kan även sluta med att konkursboets förvaltning återförs på borgenärerna.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.5.2021