suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Utvecklingsunderstöd till kommunerna för att integrera invandrare genom idrott

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Utvecklingsunderstödet kan beviljas mångkulturell idrott för barn och unga, familjeidrott, hälsofrämjande motion för vuxna samt projekt som skapar förutsättningar för idrotts- och motionsföreningarnas mångkulturella verksamhet. Särskilda målgrupper är kvinnor och flickor samt invandrargrupper som är svåra att nå.

Understöden ges till projekt som syftar till att främja invandrarnas deltagande i idrott och motion som riktar sig till alla. Projekten skapar verksamhetsmodeller för mångkulturell idrott och motion. De kopplas till den lokala idrottsverksamheten och integrationen av invandrare, deras delaktighet och utvecklingen av deras sociala relationer.

Projekten som får stöd är tydliga försöks- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla verksamhetssätt, metoder och strukturer. Understödet ska användas till ändamål som långsiktigt främjar öppna och jämlika idrotts- och motionsaktiviteter av hög kvalitet och som tar hänsyn till den kulturella mångfalden bland befolkningen.

Genom utvecklingsverksamheten strävar man efter att etablera verksamhetsmodeller som följer inklusionsprincipen. Inklusionsprincipen innebär att invandrare ska använda kommunernas och motions- och idrottsföreningarnas tjänster som riktar sig till alla. Målet är att utveckla dessa tjänster så att de bättre än tidigare gör det möjligt för olika befolkningsgrupper att delta. Tillgången till idrotts- och motionstjänster för alla förbättras vid behov genom särskilda åtgärder. Verksamheten är kopplad till interaktionen mellan infödda och invandrare. Målet är en gemensam idrottskultur som är öppen för alla, jämlikhet i tillgången till idrotts- och motionstjänster och ökad delaktighet samt bättre sociala relationer för invandrare.

Understöden är behovsprövade. Ansökningarna jämförs genom en samlad bedömning där man beaktar projektets ändamålsenlighet i förhållande till målen med ansökan, hur realistisk verksamhets- och ekonomiplanen är och projektets kvalitet och omfattning.

Du kan söka om finansiering för ett år åt gången och projekten kan pågå i totalt 3–4 år.

När understöd beviljas tar man särskild hänsyn till hur genomförbart projektet är ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Åtagandet för högsta ledningen i den sökande organisationen ska anges i projektansökan.

Gör så här

Gör ansökan via regionalförvaltningens e-tjänst.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 1. ansökningsblanketten, blanketten för specialunderstöd
 2. en projektplan med projektets mål, innehåll och tidsplan
 3. en plan för hur ledningen i den sökande parten åtar sig att genomföra projektet
 4. en plan för hur åtgärderna ska etableras i det normala servicesystemet
 5. en kalkyl över åtgärderna i verksamhetsplanen
 6. en finansieringsplan för hur verksamhetskostnaderna finansieras
 7. ett utdrag ur kommunens budget, där projektets självfinansieringsandel framgår
 8. åtagandena för eventuella projektrelaterade samarbetspartner och kontaktuppgifterna till dem
 9. eventuella avtal enligt 7 § i statsunderstödslagen om användning och övervakning av understödet samt villkor för det
 10. information om andra understöd som beviljats och sökts för samma ändamål
 11. andra bilagor som den sökande vill åberopa
 12. en förteckning över de redskap som behöver anskaffas inklusive prisuppgifter.

Avsändaren ansvarar för att ansökan kommer fram. Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter ansökningstidens slut.

Ansökningstiden pågår normalt fram till november–december. Lämna in ansökan till regionförvaltningsverket inom den tid som anges i undervisnings- och kulturministeriets detaljerade ansökningsanvisningar. Regionförvaltningsverken fattar beslut om understöd före utgången av februari varje år.

Närmare ansökningsanvisningar finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av kommuner och registrerade föreningar, stiftelser och företag som ordnar mottagningsverksamhet.

Ett krav är att projektet har en självfinansieringsandel. Ca 40 % av projektets totalkostnader anses vara en rimlig självfinansieringsandel det första projektåret. Om projektet är flerårigt ska självfinansieringsandelen öka för varje år. Stödtagaren verifierar självfinansieringsandelen i resultaträkningen vid redovisningen. Självfinansieringen kan inte vara kalkylmässig, t.ex. kalkylmässiga hyror av kommunens egna lokaler, överföringsposter eller talkoarbete, när den inte är förenad med intäkter eller kostnader som ska bokföras.

Principen för statsunderstöd är att samma verksamhet inte kan stödjas via flera stödsystem. Den sökande är skyldig att i sin ansökan informera om eventuella andra sökta och beviljade understöd som rör verksamheten i den aktuella ansökan.

Understöd kan inte beviljas för kommersiell verksamhet, för byggande eller organisationers lagstadgade eller normala basverksamhet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020