suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Miljötillstånd till Privat person

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Verksamheter som hotar att förstöra miljön kräver ett miljötillstånd och beroende på verksamheten och dess omfattning söks det antingen hos regionförvaltningsverket eller kommunens miljöskyddsmyndighet. Behörigheten delas upp enligt 34 § i miljöskyddslagen och i 1 kapitlet i miljöskyddsförordningen.

Miljötillståndsansökningarna behandlas av regionförvaltningsverkena i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland. RFV i Södra Finland handhar även miljötillståndsärenden från sydvästra Finland och Lappland. Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna ger vid behov råd om till vilken myndighet tillståndet ska skickas in.

De verksamheter som kräver miljötillstånd fastställs i 4 kapitlet i miljöskyddslagen.

Verksamheten eller en ändring får inte inledas innan positivt lagakraftvunnet miljötillståndsbeslut.

Innehållskraven för miljötillståndsansökan har fastställts i 2 kapitlet i miljöskyddsförordningen. Närmare anvisningar för ansökan finns på webbplatsenmiljo.fi och råd för hur den elektroniska ansökan fylls i finns på webbplatsen rfv.fi. Ansökan kan kräva olika utredningar som bilaga t.ex. en Natura-bedömning, en miljökonsekvensbedömning eller en naturutredning.

Tillståndsmyndigheten kungör ansökan, meddelar parterna i konsekvensområdet om den och begär utlåtanden om ansökningsärendet av de myndigheter och andra instanser som avses i 42 § i miljöskyddslagen och i 12 § i miljöskyddsförordningen.

Tillståndssökaren kan besvara utlåtandena och anmärkningar inom den utsatta tid som myndigheten framställer i begäran om bemötande.

Tillståndsmyndigheten undersöker förutsättningarna att bevilja tillstånd och ger antingen ett beviljande eller ett nekande beslut. Miljötillståndet beviljas i regel som tillsvidare gällande eller som tidsbundet på särskild orsak.

Tillståndsmyndigheten skickar ut beslutet till den sökande, de myndigheter som fått begäranden om utlåtande och till de som särskilt bett om beslutet. Parterna får en kungörelse om beslutet per brev.

Man kan söka ändring i miljötillståndsbeslutet genom att överklaga beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningen och den begränsade besvärstiden framgår av besvärsanvisningsbilagan till tillståndsbeslutet.

Gör så här

  1. Kontrollera eller ta reda på om verksamheten du planerar kräver miljötillstånd och om regionförvaltningsverket är den behöriga myndighet som behandlar tillståndsansökan. Ta i god tid reda på om det behövs en Natura-bedömning, en miljökonsekvensbedömning och en naturutredning.
  2. Utarbeta en tillståndsansökan som uppfyller kraven i miljöskyddsförordningen och myndighetens anvisningar och lämna in den vid regionförvaltningsverket i god tid före verksamhetens ska inledas. En bristfällig ansökan, kompletteringsbehov och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga handläggningstiden med flera månader. Närmare anvisningar för ansökan finns i regionförvaltningens e-tjänst där du även kan göra upp och skicka in ansökan elektroniskt. I e-tjänsten kan du även följa med behandlingen av ansökan. Om ärendehanteringen i e-tjänsten inte är möjligt kan man lämna in ansökan per e-post. En fysisk person kan lämna in ansökan och dess bilagor även i pappersform. Ansökan lämnas in vid det regionsförvaltningsverk inom vars område verksamheten utförs.
  3. Om tillståndsmyndigheten ber dig komplettera ansökan ska du skicka in kompletteringarna inom den tid som myndigheten ställt eller förhandla med myndigheten om förlängd tid.
  4. När tillståndsmyndigheten fått vetskap om verksamheten och tillräckliga uppgifter om dess konsekvenser delger myndigheten ansökan med en kungörelse och de handlingar som kungörs i tillstånds- och informationstjänsten i minst 30 dagar. Information om kungörelsen publiceras också i kommunerna inom verksamhetens konsekvensområde. Parterna inom verksamhetens konsekvensområde får kungörelsen per brev. Betydande ansökningar meddelas också i den dagstidning som utkommer inom verksamhetens konsekvensområde. Under kungörelsetiden begär myndigheten utlåtanden om ansökningsärendet av nödvändiga myndigheter och andra instanser.
  5. Efter kungörelsetiden får den sökande utlåtanden och anmärkningar av tillståndsmyndigheten och den sökande kan besvara dessa inom den utsatta tid i begäran om svar.
  6. Tillståndsmyndigheten skickar ut miljötillståndsbeslutet till den sökande, de myndigheter som fått begäranden om utlåtande och till de som särskilt bett om beslutet. Parterna får beslutskungörelsen per brev. Om tillstånd för verksamheten har beviljats ska tillståndsinnehavaren följa bestämmelserna i beslutet.
  7. Tillståndsmyndighetens beslut vinner laga kraft först efter besvärstiden, om inte det anförts besvär över beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.

För vem och på vilka villkor

Den som gör upp tillståndsansökan ska ha en tillräcklig expertis och vid behov ska den sökande anlita en konsult som gör upp ansökan.

Om ansökan som skickats in till tillståndsmyndigheten är bristfällig med tanke på avgörandet av ärendet ska den sökande på myndighetens begäran komplettera ansökan inom den utsatta tid som framgår av begäran om komplettering. En ansökan som inte kompletterats i tid kan kasseras utan att den granskas.

Förutsättningarna för att beviljas miljötillstånd finns uppräknade i 49–50 § i miljöskyddslagen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tillståndsmyndigheten tar av den sökande ut en avgift för handläggning av ansökan. Avgifterna följer statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken 2019 och 2020. Avgiften är lika stor för såväl positiva som negativa beslut.


Handläggningstid

Regionförvaltningsverkets eftersträvade genomsnittliga behandlingstid för miljötillståndsansökningar som gäller ny verksamhet eller verksamhetsändringar är 10 månader. Verksamheten eller en ändring får inte inledas innan positivt lagakraftvunnet miljötillståndsbeslut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.12.2020