suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd och bidrag för handikappade personer

Det är kommunernas uppgift att ordna nödvändiga tjänster för handikappade personer och stöda dem så att de klarar sig hemma. Sådana tjänster är till exempel transporttjänster, ändringar i bostaden, tolkningstjänster och rätt till en personlig assistent. Tjänsterna syftar till att hjälpa handikappade personer att delta i samhällslivet och underlätta livet med handikappet.

För en handikappad person upprättas en personlig serviceplan. I planen utreds vilka slags tjänster och stödformer han eller hon behöver.

Beslut fattas över tjänsterna. Om du inte är nöjd med tjänsterna kan du söka ändring i beslutet.

FPA betalar bidrag för handikappade

Handikappbidragen är avsedda att stöda personer med långvariga sjukdomar och funktionshinder så att de kan bevara sin livskvalitet och självständighet. Stödet är avsett som ekonomisk ersättning för de särskilda kostnader och det hjälpbehov som handikappet förorsakar.

Handikappbidrag beviljas handikappade personer som inte är pensionerade. Det finns två typer av handikappsbidrag: handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer över 16 år. Pensionerade handikappade har inte rätt till handikappbidrag, men i stället kan de ansöka om vårdbidrag för pensionstagare.

Du kan ansöka om bidrag för handikappade hos Fpa där du också får råd om ansökan av bidragen.

Förutom bidrag för handikappade kan du få stöd för närståendevård och specialtjänster från din egen kommun.

Funktionshinderkortet

Funktionshinderkortet är ett informationsmedel. Med hjälp av kortet kan en funktionshindrad person påvisa sitt behov av assistent eller längre ärendehanteringstid. Det lönar sig att ha kortet med sig vid resor inom kollektivtrafik eller vid deltagande i idrotts- eller kulturevenemang. Funktionshinderkortet berättigar inte till sociala förmåner.

Funktionshinderkortet är giltigt i Finland och de EU medlemsländer som tagit kortet i bruk. 

Funktionshinderkortet fås från Fpa. Inget separat beslut krävs för att ansöka om ett funktionshinderkort. Du kan ansöka om kortet om du redan har beviljats Fpa:s handikappbidrag eller om du har fått ett officiellt beslut enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.  Alla funktionshindrade är inte berättigade till kortet. Kortet kostar 10 euro.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.6.2021