suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Hur ska jag göra?

När en närstående avlider

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Bouppteckning

Vad innebär bouppteckning?

Bouppteckning är ett tillfälle att gå igenom den avlidnes tillgångar, skulder, arvingar och testamentstagare. Bouppteckningen ska ordnas inom tre månader efter dödsfallet.

Bouppteckningsinstrumentet är en handling som upprättas vid bouppteckningstillfället. Bouppteckningsinstrumentet fungerar

 • som skattedeklaration på basis av vilken arvingarnas arvsbeskattning sker
 • som egendomsförteckning som visar den avlidnes och en eventuell efterlevande makes tillgångar och skulder
 • som delägarförteckning, eftersom dödsbodelägarna och den efterlevande maken antecknas i bouppteckningsinstrumentet.

Bouppteckningsinstrumentet ska skickas till Skatteförvaltningen inom en månad från bouppteckningstillfället. Man kan göra bouppteckningen själv eller köpa den som en tjänst av en sakkunnig. Att upprätta ett bouppteckningsinstrument kräver noggrannhet och att man sätter sig in i många saker. Därför köps det ofta som en tjänst av en sakkunnig.

Med dödsbo avses den avlidnes egendom och skulder. Dödsbodelägarna fattar tillsammans beslut om dödsboet eller ger en av delägarna befullmäktigande att sköta boets ärenden.

Uppdaterad: 11.5.2023

Vem ordnar bouppteckningen?

Den delägare i dödsboet som förvaltar den avlidnes egendom ansvarar i allmänhet för att ordna bouppteckningen. Ofta är arrangören änkan/änklingen eller något av den avlidnes barn. Om egendomen förvaltas av flera personer, kan den avlidnes närmaste krets komma överens om vem som sköter arrangemangen i anslutning till bouppteckningen.

Uppdaterad: 11.5.2023

Hur ordnas bouppteckningen?

Tidpunkten och platsen för bouppteckningen ska meddelas till dem som kallas i god tid så att de har möjlighet att ordna sitt deltagande.

Om du är arrangör av bouppteckningen,

 • kom överens om tid och plats för bouppteckningen
 • tillkalla dödsbodelägare, dvs. arvingar, änka/änkling och testamentstagare
 • kom ihåg att även nämna avsändaren i kallelsen.

Om den avlidne var gift och inte hade barn, dvs. bröstarvingar, kallar man förutom maken till platsen även de sekundära arvingarna.

Kallelsen kan formuleras fritt. Om någon av de inbjudna inte kan föra bouppteckning ska det i bouppteckningsinstrumentet nämnas hur kallelsen har framställts.

Uppdaterad: 11.5.2023

De handlingar som behövs för att utreda arvingarna

För bouppteckningen behöver du en släktutredning över den avlidne för att kunna kontrollera vilka som är arvingar. Släktutredningen ska innehålla uppgifter utan avbrott från 15 års ålder till dödsdagen. I vissa fall kan en släktutredning också behövas om maken, tidigare avlidna arvingar och personer som avsagt sig arvet. För släktutredning kan också användas de tidigare benämningen ämbetsbevis.

För bouppteckningen behövs dessutom officiell information om att dödsbodelägarna är vid liv. Denna uppgift kan framgå av den avlidnes släktutredning. Om uppgiften inte syns i den avlidnes släktutredning ska ett separat levnadsintygbeställas för delägaren.

Uppdaterad: 11.5.2023

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder

För bouppteckningen behöver du uppgifter om den avlidnes förmögenhet och skulder. För ägarbostad, bil, skog och annan egendom behövs uppskattningar av deras värde i pengar. Värdet på sedvanligt bohag behöver inte specificeras i bouppteckningsinstrumentet, om lösörets värde är sammanlagt högst 4 000 euro. Konst- och värdeföremål ingår inte i sedvanligt hemlösöre.

Om den avlidne var gift behövs också uppgifter om den efterlevande makens/makans förmögenhet och skulder för bouppteckningen.

Om den avlidne själv var änka/änkling och ingen avvittring har gjorts mellan den avlidne och den tidigare avlidna maken/makan, behövs för bouppteckningen också uppgifter om den först avlidna makens tillgångar och skulder.

Nedan listas de vanligaste uppgifterna som behövs för bouppteckning, med hjälp av vilka förmögenheten och skulderna beräknas.

Uppdaterad: 11.5.2023

Kan man avsäga sig arvet?

Arvet behöver inte tas emot. Meddela avsägelsen skriftligt i ett separat dokument eller bouppteckningsinstrument. Att avsäga sig arvet är förknippat med många saker att beakta till exempel i fråga om beskattning och skulder, så det kan vara bra att vända sig till en expert.

Läs på Skatteförvaltningens webbplats hur arvsavsägelsen påverkar beskattningen.Öppnas i ett nytt fönster.

Om du har avsagt dig ett arv och har skulder som utmäts och du vill förhindra utmätning av dödsboandelen ska du lämna in en anmälan om arvsavsägelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppnas i ett nytt fönster..

Uppdaterad: 11.5.2023

Vad ska antecknas i bouppteckningshandlingen?

En lista över de saker som nämns i bouppteckningsinstrumentet finns på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

I bouppteckningsinstrumentet ska bl.a. följande uppgifter nämnas:

 • tid och plats för bouppteckningen
 • den avlidnes namn, yrke, hemort, personbeteckning och dödsdag
 • dödsbodelägarnas namn, adresser och personbeteckningar samt släktskapsförhållande till den avlidne
 • anmälare av dödsbo och gode män
 • kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
 • personer som är närvarande vid bouppteckningen
 • den avlidnes tillgångar och skulder sådana de var på dödsdagen
 • uppgifter om eventuellt testamente och laglottsanspråk
 • uppgifter om eventuellt förskottsarv
 • uppgifter om eventuella gåvor
 • uppgifter om eventuella försäkringsersättningar.

Om den avlidne var gift ska man i bouppteckningsinstrumentet också nämna

 • den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder på den avlidnes dödsdag
 • uppgifter om ett eventuellt äktenskapsförord och om den avlidne och den efterlevande maken/makan hade giftorätt i varandras egendom
 • om den efterlevande maken/makan överlåter sin egendom som utjämning till makens arvingar
 • om den efterlevande maken/makan använder sin besittningsrätt till parets gemensamma hem.

Om den avlidne själv var änka/änkling och den avlidna makens/makans egendom ännu inte har delats upp, ska bådas tillgångar och skulder anges i bouppteckningsinstrumentet enligt den avlidna makens/makans dödsdag.

En arvinge ska nämnas i bouppteckningsinstrumentet även om inget av boets tillgångar tillfaller hen.

Den som anmäler dödsboet och två gode män ska underteckna bouppteckningsinstrumentet.

Myndigheterna har ingen blankett för bouppteckningsinstrumentet. Mallar för bouppteckning finns till exempel i olika böcker och webbtjänster som behandlar ärendet. Om du skaffar bouppteckningen av en sakkunnig upprättar den sakkunniga bouppteckningen. Vid bouppteckningstillfället lönar det sig att komma överens om vem som skickar bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor till Skatteförvaltningen.

Uppdaterad: 11.5.2023

Lämna in bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen

Lämna in en kopia av bouppteckningshandlingen och dess bilagor till skattebyrån inom en månad från bouppteckningen. Du kan skicka bouppteckningsinstrumentet elektroniskt i MinSkatt.

Så här skickar du bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen.Öppnas i ett nytt fönster.

Behåll originalet av bouppteckningsinstrumentet. Bouppteckningsinstrumentet behöver inte lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppdaterad: 26.5.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista