suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Undantag från skyddande av vissa naturtyper

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vattenlagen förbjuder äventyrande av naturliga förhållanden i små vattendrag. Den som ansvarar för en åtgärd kan ansöka om undantag till förbudet från regionförvaltningsverket.

Små vattendrag i naturtillstånd som skyddas med stöd av vattenlagen:

  • flador och glon på högst 10 hektar
  • källor
  • rännilar någon annanstans än i landskapet Lappland
  • tjärnar eller sjöar på högst en hektar.

Med flador och glon avses små vattendrag som separerats från havsvikar till följd av landhöjningen på kusten. En rännil är en liten vattenfåra där det inte alltid rinner vatten. Vattenmängden i källor varierar också. Utöver dessa är små tjärnar och sjöar viktiga livsmiljöer för många arter.

Att äventyra naturliga förhållanden i små vattendrag är förbjudet, vilket gäller alla åtgärder som påverkar de naturliga förhållandena.

Gör så här

En ansökan om undantag lämnas till regionförvaltningsverket i samband med en tillståndsansökan eller separat. En ansökan kan lämnas elektroniskt i miljötillståndstjänsten.

Om du ska anlägga en produktionsanläggning för förnybar energi och det i projektet ingår att ansöka om miljötillstånd av regionförvaltningsverket kan du även ansöka om undantag till skyddet av vattennaturtyp som en del av ansökan om miljötillstånd i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

För vem och på vilka villkor

Undantag från skyddande av naturtypen små vattendrag kan beviljas utifrån en ansökan, om skyddsmålen för vattennaturtypen i fråga inte äventyras betydligt.

Då förutsättningarna för undantag granskas behövs specifika uppgifter om objektets egenskaper och om hur vanliga motsvarande små vattendrag är. Ofta granskas en kommun eller ett landskap. Den sökande svarar för att skaffa och inlämna alla de uppgifter som behövs för handläggningen av ansökan.

Tillståndsmyndigheterna har många beslut och rättspraxis gällande beviljande av undantag. Högsta förvaltningsdomstolen har ett årsboksbeslut om undantagstillstånd för flador 25.1.2001 (HFD:2001:8).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggning av ett ärende i enlighet med vattenlagen och miljöskyddslagen debiteras en avgift. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020. Om arbetsmängden avviker från tabellen kan avgiften sänkas eller höjas 35 procent.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 13.9.2021