suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Utlåtande, anmärkning eller åsikt om ärenden i enlighet med miljöskyddslagen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vatten- och miljöärenden som mottagits vid Regionförvaltningsverket informeras med en kungörelse och delges genom att publicera kungörelsen och de handlingar som kungörs i tillstånds- och informationstjänsten inom minst 30 dagar. Information om kungörelsen publiceras också i kommunerna inom verksamhetens konsekvensområde. Betydande projekt meddelas också i en dagstidning med allmän spridning i området.

En kungörelse sänds till sakägare som ärendet rör, till exempel rågrannar eller ägare av mark- och vattenområden inom inflytelsesfären. Om du delgivits ett hörande anses verksamheten eller projektet alltså eventuellt påverka din fördel eller rätt.

I kungörelsen anges var handlingarna är framlagda och hur man ska gå till väga om man vill lämna in en anmärkning om ansökan. Vid behov kan du be om råd av ärendets handläggare som anges i kungörelsen.

En anmärkning till ansökan kan framföras av den vars rätt eller fördel ärendet berör (sakägare). Andra än sakägare har rätt att framföra sin åsikt till ansökan. Om man inte har anmärkningar till ärendet, behöver inget göras.

Ett utlåtande begärs av myndigheterna som övervakar allmänintresset, kommunen och övriga nödvändiga myndigheter.

Tillståndsmyndigheten begär ett genmäle till de utlåtanden och anmärkningar som getts i ärendet.

Tjänsten baseras på miljöskyddslagen (MSL) och vattenlagens (VL) krav på information om tillståndsansökan samt på förvaltningslagens (FL) bestämmelser om hörande av sakägare. Arrangerande av hörande är en del av myndighetens behandlingsprocess för ansökan.

Gör så här

Du kan bekanta dig med offentliga handlingar som gäller ett mottaget ärende i tillstånds- och informationstjänsten under tiden för hörande. I tjänsten hittas även noggrannare anvisningar för användning av tjänsten. Anmärkningar, åsikter eller myndighetsutlåtanden kan lämnas via den elektroniska blanketten. På den elektroniska blanketten hittas ingående anvisningar för att uppgöra en anmärkning och åsikt.

En anmärkning, åsikt eller ett myndighetsutlåtande kan lämnas via den elektroniska blanketten. På den elektroniska blanketten hittas ingående anvisningar för att uppgöra en anmärkning och åsikt.

I en anmärkning eller åsikt ska man ange ärendets diarienummer samt den sökande som berörs av anmärkningen eller åsikten. Uppgifter på den elektroniska blanketten kan inte sparas, och man kan inte fortsätta fylla i blanketten senare, alltså alla uppgifter ska fyllas i med en gång. Till en anmärkning eller åsikt som sänds via blanketten kan man också bifoga filer.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten kan användas fritt. Anmärkningsblanketten kräver ingen identifiering.

Filer som sänds som bilaga till den elektroniska blanketten får ha en total storlek på högst 32 MB.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 14.2.2020