suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd att hålla djurpark, djurutställning eller cirkus

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Tillstånd för att hålla djurpark, en permanent eller ambulerande djurutställning eller cirkus måste ansökas hos regionförvaltningsverket.

Djur får endast förevisas i djurparker, på permanenta och ambulerande djurutställningar samt användas på cirkus med regionförvaltningsverkets tillstånd. Tillståndet ansöks hos regionförvaltningsverket med en fritt formulerad ansökan.

Med djurpark avses en sådan bestående inrättning där djur som i huvudsak tillhör vilda djurarter visas för publik. Med permanent djurutställning avses en permanent inrättning där djur som enbart eller huvudsakligen tillhör djurarter som inte förekommer i vilt tillstånd ställs ut för publik eller där antalet vilda djur eller djurarter är ringa.

Gör så här

Om du planerar att förevisa djur på en djurpark, en permanent eller ambulerande djurutställning eller på cirkus ska du göra så här:

 • Red ut vilka krav djurskyddsbestämmelserna ställer på hållandet av olika djurarter. Kontakta kommunveterinären i ditt område om det behövs.
 • Gör en fritt formulerad ansökan i god tid innan du planerar inleda verksamheten. Av ansökan ska framgå följande saker:
 1. djurarter och antal djur som är föremål för verksamheten
 2. en utredning om djurhållningsplatserna
 3. en utredning om hur man tänker organisera djurskötseln
 4. när det gäller cirkusar en beskrivning av de programnummer i vilka djuren deltar, och en utredning om vilka trick djuren utför under föreställningarna
 5. när det gäller djurparker information om vilken av uppgifterna för att skydda den vilda faunan och bevara den biologiska mångfalden som anläggningen kommer att delta i
 • Skicka in tillståndansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten utövas. Om det är frågan om en ambulerande djurutställning ska du skicka in ansökan till det regionförvaltningsverk inom vars område utställningsägaren bor.
 • Tillstånd för utländsk cirkus eller annan motsvarande föreställning eller ambulerande djurutställning ska sökas från regionförvaltningsverket i den region dit cirkusen, föreställningen eller den ambulerande djurutställningen anländer från utlandet. Tillståndet från ovan nämnda regionförvaltningsverk ska uppvisas vid inträde i landet i samband med den veterinära gränskontrollen.
 • För en uppdaterad företeckning över de djur som är föremål för verksamheten.
 • Förbered dig på att verksamheten kommer att granskas innan tillståndet beviljas.
 • Förbered dig på att verksamheten inspekteras regelbundet.

För vem och på vilka villkor

På djurparken, den permanenta eller ambulerande djurutställningen och på cirkusen ska man efterfölja djurskyddslagen och kraven i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. I förordningen som gäller djurparker och permanenta djurutställningar ges dessutom detaljerad information om de krav som ställs på inhägnadernas och burarnas storlek, stimulans för djuren samt skötsel, behandling och hantering av djuren.

På cirkusar eller i andra jämförbara uppvisningar, där man förevisar färdigheter som man lärt djuren, får man inte använda apor, rovdjur, vilda idisslare, hovdjur, pungdjur, säldjur, elefanter, noshörningar, flodhästar, rovfåglar, strutsfåglar eller krokodildjur. Vid cirkusar får man dock använda hundar och huskatter, sjölejon, ponnyer, tamhästar och -åsnor.

Dessutom ska man föra en uppdaterad förteckning över de djurarter och djur som är föremål för verksamheten.

Djurparkerna ska för sin del främja skyddandet av det vilda djurbeståndet och bevara den biologiska mångfalden. I det här syftet måste djurparken informera publiken om de arter som visas upp och deras naturliga livsbetingelser. Djurparken ska dessutom delta i:

 • forskning som främjar skyddandet av djurarterna
 • utbildning i färdigheter för skyddande av djurarterna
 • informationsutbyte med anknytning till skyddande av arterna
 • eller, när det är ändamålsenligt, engagera sig i uppfödning av djurarter i fångenskap, återinplantering av stammar eller återföring av arter till naturen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Ansök om tillstånd i god tid innan du inleder verksamheten.

Handläggningstid

1 till 6 månader beroende på omfattningen av verksamheten.

Giltighetstid

Tillståndet kan beviljas antingen som tidsbundet eller tillsvidare. Till tillståndet kan man bifoga krav som anses nödvändiga ur djurskyddssynpunkt. Tillståndet kan hävas om tillståndsvillkoren inte följs.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet: Lagstiftning djurskydd F-register

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018

Förordning om djurskyddskrav gällande djur som hålls i djurparker & på permanenta djurutställningar

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020