suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd till ungdomsverkstäder

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Understöden beviljas för att stärka ungas sociala identitet i verkstadsverksamheten, för att göra verksamheten bestående eller för att utveckla innehållet i verksamheten. Målgruppen är personer under 29 år. Understödet är behovsprövat.

Ungdomsverkstaden ska förbättra den ungas färdigheter för att kunna komma in på en utbildning, slutföra en utbildning och komma in på den öppna arbetsmarknaden eller få tillgång till någon annan service som den unga behöver. Syftet är att förbättra den ungas livskompetens och främja hans eller hennes utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Den unga får träning genom arbete eller arbetsverksamhet utifrån sina egna förutsättningar. På verkstaden gör man tillsammans med den unga upp en individuell träningsplan för honom eller henne.

Understödet kan täcka högst 75 procent av de godkända kostnaderna för verksamheten som får stöd.

Regionförvaltningsverket följer upp att statsunderstödet används ändamålsenligt och vilka effekter understödet ger. Stödmottagaren ska i efterhand lämna in en redovisning till regionförvaltningsverket om hur statsunderstödet har använts.

Jämförelsen mellan ansökningarna baseras på en samlad bedömning där man tar hänsyn till om verksamheten är berättigad till statsunderstöd, om den uppfyller de grunder för beviljande av stöd som finns angivna i ungdomslagen och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik samt i undervisnings- och kulturministeriets årliga utlysning och om den uppfyller de allmänna villkoren i statsunderstödslagen.

Vid prövningen av stödbeloppet beaktas ungdomsverkstadens art och samhälleliga verkningar samt hur verkstaden fullgör uppgifterna och uppnår syftet för verkstadsverksamheten samt hur den svarar på de syften och utgångspunkter som anges i ungdomslagen. I statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik preciseras vad som avses med att verkstadsverksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar beaktas.

Verksamheten ska vara allmännyttig för att få stöd. Kostnader för affärsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet betraktas alltså inte som godkända kostnader. Eventuellt överskott ska användas till att driva och utveckla ungdomsverkstaden.

Gör så här

Ansöka om understöd

Närmare ansökningsanvisningar finns i utlysningen och regionförvaltningens e-tjänst. Regionförvaltningsverket informerar när ansökningstiden börjar.

Gör ansökan i regionförvaltningens e-tjänst innan ansökningstiden löper ut. Den sökande ansvarar för att ansökan kommer fram i tid. Regionförvaltningsverket beviljar inte understöd om ansökan kommer fram till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Handläggningstiden för ansökan är ca 4–6 månader.

Användningen av understödet

Du kan endast använda understödet till godkända kostnader. Följ upp verksamhetsresultaten, särskilt hur det går för de unga som deltar i ungdomsverkstaden. Deltagarna ska få respons om sina framsteg i träningen och kunskaperna som de har fått genom verkstaden. Organisationen som får understöd är skyldig att genomföra en utvärderings- och uppföljningsenkät om verksamheten. För uppföljningen av verksamheten rekommenderas PARty-systemet eller något annat system som är kompatibelt med det. Med PARty-systemet är det enkelt att besvara utvärderings- och uppföljningsenkäten.

Om understödet används till exempel för att köpa, hyra eller producera varor och tjänster, måste stödmottagaren utreda och beakta eventuell skyldighet att konkurrensutsätta anskaffningarna. Begär anbud från fler än en leverantör vid sådana varu- och tjänsteanskaffningar som underskrider det nationella tröskelvärdet men vars värde utan mervärdesskatt överskrider 7 000 euro.

Stödmottagaren ska beakta alla bestämmelser som rör innehållet i verksamheten (till exempel offentliga upphandlingar, barnskydd, personuppgifter etc.).

Rapporteringen för gamla ansökningar (från 2016 och äldre) görs på en blankett som kan skrivas ut från servicekanalerna.

För vem och på vilka villkor

Den som ordnar verksamheten vid ungdomsverkstaden kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. För att verkstaden ska kunna beviljas understöd ska den först ha godkänts av undervisnings- och kulturministeriet som berättigad till statsunderstöd. Undervisnings- och kulturministeriet ger anvisningar om hur man ansöker om rätt till statsunderstöd.

Den sökande redovisar för regionförvaltningsverket hur statsunderstödet har använts. Understöd beviljas inte om den sökande har underlåtit att lämna in kontrolluppgifter om användningen av tidigare beviljade understöd.

Vid bedömningen av ungdomsverkstadens art och samhälleliga verkningar beaktar regionförvaltningsverket följande faktorer:

 1. serviceförmågan samt responsen från målgruppen och samarbetsnätverket
 2. uppgifter om verksamhetens resultat
 3. verksamhetens målinriktning och ekonomi samt hur ekonomin och förvaltningen sköts
 4. personalens yrkeskunskap och kompetens
 5. verksamhetens kontinuitet och huruvida verksamheten pågår året om
 6. lokalernas lämplighet för verksamheten
 7. bokföringen, som ska ordnas så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår.

Regionförvaltningsverket kan endast bevilja understöd om de allmänna villkoren för beviljande av understöd i enlighet med statsunderstödslagen är uppfyllda:

 • understödets ändamål är samhälleligt godkänt
 • understödet är motiverat med tanke på målen för understödet
 • understödet är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art, omfattning och andra stöd
 • understödet är konkurrensneutralt.

Understödet beviljas för ett år åt gången. Användningstiden fastställs separat för varje sökande i regionförvaltningsverkets beslut. Användningstiden kan vara en annan 12-månadersperiod än ett kalenderår.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020