suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Kompetensbevis för slakt av djur och avlivning av pälsdjur

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Endast en person med tillräckliga kunskaper i den avlivningsmetod som tillämpas på djurarten i fråga samt tillräcklig skicklighet i att vidta åtgärden får avliva djur. Djur ska avlivas på så vis att djuret slipper all smärta, lidande och plåga som går att undvika. Djurskyddsbestämmelsernas krav ska beaktas i avlivandet.

Följande steg i slaktprocessen (t.ex. på ett slakteri) får endast utföras av personer som för dessa verksamheter innehar ett kompetensbevis:

 • hantering och vård av djur före fixering
 • fixering av djur för bedövning eller avlivning
 • bedövning av djur
 • bedömning av bedövningens effektivitet
 • länkning eller annan upphängning av levande djur
 • avblodning av levande djur
 • slakt med särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter.

Avlivning av pälsdjur ska ske i närvaro och under direkt överinseende av en person som har ett kompetensbevis som utfärdats för alla de steg i avlivningsprocessen som utförs under dennes överinseende.

Regionförvaltningsverket är den myndighet som beviljar kompetensbevis. Tillfälliga kompetensbevis beviljas förutom av regionförvaltningsverket också av besiktningsveterinären. Av kompetensbeviset ska det framgå för vilka djurkategorier, för vilken typ av utrustning och för vilka verksamheter i samband med slakt eller avlivning av pälsdjur beviset gäller.

Kompetensbevis krävs inte för slakt av fjäderfä, kaniner och harar utanför ett slakteri för privat konsumtion i hemmet eller i små mängder på lantbruk. Då förutsätts att köttet levereras direkt till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar köttet direkt till slutkonsumenten som färskt kött.

Kompetensbevis krävs inte heller vid slakt utanför ett slakteri och då slakten sker för privat konsumtion i hemmet och utförs av produktionsdjurens ägare eller en person under ägarens ansvar och överinseende. Företagare som utövar hemslaktsservice bör ändå ha kompetensbevis.

Gör så här

Om du tänker utföra verksamhet som gäller slakt eller avlivning av pälsdjur gör så här:

 1. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelsernas krav på avlivning av djur.
 2. Delta i utbildningen som leder till slutprov som innefattar de ämnen som ingår i slakt och avlivning av pälsdjur.
 3. Fyll i blanketten för kompetensbeviset och skicka in den tillsammans med en kopia av betyget på ett avlagt slutprov, beviljat av läroinrättningen, till registratorskontoret för det regionförvaltningsverk som är verksamt inom din hemkommuns område.

För vem och på vilka villkor

För att få kompetensbevis ska en person bevisa att han eller hon avlagt ett oberoende slutprov med godkänt resultat. Innehållet i provet ska vara relevant för de berörda djurkategorierna och de åtgärder som ingår i slakt och avlivning av pälsdjur, och motsvara de ämnen som krävs vid kompetensprov. Som ett sådant slutprov anses:

 • betyg över avlagd tillämplig yrkesexamen
 • betyg över avlagd del/delar av yrkesexamen
 • betyg över yrkesinriktad tilläggsutbildning (s.k. skräddarsydd utbildning).

Ytterligare information om den utbildning som ordnas hittas via Utbildningsstyrelsens webbsidor (oph.fi) eller genom att direkt kontakta de läroinrättningar som ordnar utbildning i branschen.

Kompetensbevis, inklusive tillfälliga kompetensbevis, kan endast utfärdas om sökanden inte har begått en allvarlig överträdelse av gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen om djurskydd under tre år innan ansökan om kompetensbevis gjordes.

Tillfälliga kompetensbevis utfärdas förutsatt att:

 • sökanden är registrerad på en av de ovannämnda utbildningskurserna
 • sökanden arbetar i närvaro och under direkt överinseende av en annan person som innehar ett kompetensbevis som utfärdats för den verksamhet som ska utföras
 • sökanden lämnar en skriftlig utredning där det framgår att denne inte tidigare erhållit ett annat tillfälligt kompetensbevis av samma omfattning, eller på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt visar att denne inte hade möjlighet att genomföra slutprovet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Ansök om kompetensbeviset i god tid före slakt- eller avlivningsverksamheten börjar.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökan är ungefär en månad.

Giltighetstid

Kompetensbeviset är i kraft tills vidare. Ett tillfälligt kompetensbevis är i kraft högst tre månader. Regionförvaltningsverket kan tillfälligt eller helt avbryta kompetensbeviset av personer som inte längre har tillräckligt kunnande eller kunskaper att utföra sådan verksamhet som deras uppgifter kräver och som beviset beviljats för.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.11.2020